Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A37 Holsloot – Duitse grens

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 7 juni 2018, kenmerk IenW/BSK-2018/95931, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 151 referentiepunten, gelegen langs de A37 tussen knooppunt Holsloot en de Duitse grens. Het besluit bevat geen wijzigingen ten aanzien van het ontwerpbesluit.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op 13 maart 2018 in de Staatscourant en de lokale huis-aan-huisbladen “Coevorder Huis aan Huis” (gemeente Coevorden) en “Zuidoosthoeker” (gemeente Emmen) gepubliceerd. Binnen de daarvoor bestemde termijn is één zienswijze ontvangen. Het definitieve besluit is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbesluit. De zienswijze wordt beantwoord in de zienswijzenota die als bijlage bij het besluit is gevoegd. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op dinsdag 12 juni 2018 gepubliceerd in de Staatscourant en de eerder genoemde lokale huis-aan-huisbladen.

Aanleiding en beknopte samenvatting
Uit het nalevingsverslag over het kalenderjaar 2015, welke is opgeleverd in september 2016, is gebleken dat er sprake is van een nalevingsknelpunt langs de A37, tussen het knooppunt Holsloot en de Duitse grens. Dit betekent dat er langs de A37 sprake is een (dreigende) overschrijding van de geluidproductieplafonds. De aanleiding van deze overschrijding is gelegen in een forse toename van het verkeer na de verdubbeling van de A37 in 2008. Rijkswaterstaat heeft onderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden om dit nalevingsknelpunt op te lossen. Uit dit onderzoek is gebleken dat het financieel doelmatig is om op een viertal locaties tweelaags ZOAB aan te leggen, namelijk ter hoogte van de woonkernen Den Hool, Veenoord/Nieuw-Amsterdam, Erica/Klazienaveen en Zwartemeer. Na de aanleg van het tweelaags ZOAB, welke geprogrammeerd staat in 2019, worden op deze locaties de geluidproductieplafonds weer nageleefd. Op deze locaties wordt met dit besluit het geluidproductieplafond dan ook niet gewijzigd.

Op de tussengelegen locaties is het niet financieel doelmatig om tweelaags ZOAB aan te brengen op de A37. Voor deze locaties heeft Rijkswaterstaat een akoestisch onderzoek uit laten voeren naar de noodzaak en mogelijkheden om (andere) financieel doelmatige geluidbeperkende maatregelen te treffen voor de daar aanwezige geluidgevoelige objecten. Naar aanleiding van dit akoestisch onderzoek heeft Rijkswaterstaat voor deze locaties het verzoek tot wijziging van geluidproductieplafonds ingediend. Als gevolg van de wijziging van de geluidproductieplafonds zullen de geluidbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten met maximaal 2 dB toenemen.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
Download weergave ligging referentiepunten

Inzagetermijn Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden (en de maatregelen) en een zienswijzenota. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 7 juni 2018 (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 5 maart 2018 (inclusief bijlagen)

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 19 december 2017 (inclusief bijlagen)

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt, een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen en zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt. Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.


Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister