Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A7/N7 Sneek-West

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 8 mei 2018, kenmerk IenW/BSK-2018/95974, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 35 referentiepunten, gelegen langs het A7/N7 ter hoogte van de aansluiting Sneek-West. Het besluit bevat geen wijzigingen ten aanzien van het ontwerpbesluit.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 7 maart 2018 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad het Sneeker Nieuwsblad gepubliceerd. Binnen de daarvoor bestemde termijn zijn geen zienswijzen ingediend over het ontwerpbesluit. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag 16 mei 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Op die dag is tevens een kennisgeving verschenen in het eerder genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting
Uit het nalevingsverslag over het kalenderjaar 2013, welke is opgeleverd in september 2014, is gebleken dat er sprake is van een nalevingsknelpunt langs de N7 ter hoogte van de aansluiting Sneek-West (tussen km. 117,9 en
km 119,1). Dit betekent dat er op dat gedeelte langs de N7 sprake is van een overschrijding van de geluidproductieplafonds.
Rijkswaterstaat heeft akoestisch onderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden om dit nalevingsknelpunt op te lossen. Uit dit onderzoek is gebleken dat het niet mogelijk is om financieel doelmatige geluidbeperkende maatregelen te treffen. Naar aanleiding van dit akoestisch onderzoek heeft Rijkswaterstaat het verzoek tot wijziging van geluidproductieplafonds ingediend.

Als gevolg van de wijziging van de geluidproductieplafonds zullen de geluidbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten met maximaal 1 dB toenemen.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
Indicatieve weergave ligging referentiepunten Sneek-West

Terinzagelegging
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 8 mei 2018 (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 28 februari 2018 (inclusief bijlagen)

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 18 december 2017 (inclusief bijlagen)

Beroep
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt, een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen en zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt. Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister