Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N31/N32 Werpsterhoek (gemeente Leeuwarden)

Ontwerpbesluit wijziging geluidproductieplafonds

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij ontwerpbesluit van 5 maart 2024 met kenmerk IenW/BSK-2024/74668 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs de N31/N32 ter hoogte van het knooppunt Werpsterhoek. De betrokken referentiepunten liggen in de gemeente Leeuwarden.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 6 maart 2024 in de Staatscourant gepubliceerd en in het huis-aan-huisblad “Huis aan Huis Leeuwarden”. Op dit ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Aanleiding

In het nalevingsverslag over het jaar 2019 is geconstateerd dat de geluidproductieplafonds langs de N31 en N32 rondom en ten oosten van het knooppunt Werpsterhoek worden overschreden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de toegenomen verkeersintensiteit op de genoemde wegen. Rijkswaterstaat heeft daarom laten onderzoeken of er geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen om de overschrijdingen van de geluidproductieplafonds ongedaan te maken dan wel te voorkomen.

Uit het onderzoek blijkt dat met het aanbrengen van een stillere wegdek op een aantal wegvakken de overschrijding voor een deel kan worden weggenomen. Omdat overige mogelijke maatregelen stuiten op technische bezwaren of financieel niet doelmatig zijn, kunnen niet alle overschrijdingen ongedaan worden gemaakt. Rijkswaterstaat verzoekt daarom voor een aantal locaties om een verhoging van de geluidproductieplafonds.

Bij vijf woningen wordt als gevolg van deze verhoging de toetswaarde overschreden. Deze woningen komen daarom in aanmerking voor een onderzoek naar de noodzaak tot het treffen geluidwerende maatregelen aan de gevel van de woningen.

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 18 april 2024)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 7 maart 2024 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450). Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijzen (termijn is verlopen op 18 april 2024)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan een ieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister