Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A15 aansluiting N57

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 23 augustus 2018, kenmerk IenM/BSK-2018/178963, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 24 referentiepunten, gelegen langs het A15 en de N57 ter hoogte van de aansluiting van de N57 op de A15. Het besluit bevat geen wijzigingen ten aanzien van het ontwerpbesluit.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 13 juni 2018 in de Staatscourant en de lokale huis-aan-huisbladen “Brielsche Courant” en “Rozenburgse Courant” gepubliceerd. Binnen de daarvoor bestemde termijn zijn geen zienswijzen ingediend over het ontwerpbesluit. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag 29 augustus 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Op die dag is tevens een kennisgeving verschenen in het eerder genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting
Uit het Nalevingsverslag Geluidproductieplafonds 2016 is gebleken dat op de A15 ter hoogte van de aansluiting N57 over een lengte van 0,5 kilometer sprake is van een nalevingsknelpunt. Op drie referentiepunten is er sprake van een overschrijding van het geluidproductieplafond. Voor één referentiepunt is er sprake van een dreigende overschrijding van het geluidproductieplafond. De overschrijding van het geluidproductieplafond wordt veroorzaakt door onjuiste gegevens in het Tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein, dat op deze locatie de basis vormt voor de gegevens in het geluidregister en de ter plaatse geldende geluidproductieplafonds. Bij het Tracébesluit is uitgegaan van te lage verkeersintensiteiten op de verbindingswegen van de Calandbrug naar de A15.

Ter hoogte van de referentiepunten waarop de geluidproductieplafonds moeten worden gewijzigd liggen geen woningen of andere geluidsgevoelige objecten waarop de geluidsbelasting toeneemt bij volledig benut gewijzigd geluidproductieplafond. Er hoefden daarom geen geluidbeperkende maatregelen te worden afgewogen.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
Referentiepunten A15 aansluiting N57

Inzagetermijn Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden (en de maatregelen). De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 23 augustus 2018

Ontwerpbesluit d.d. 7 juni 2018 (inclusief bijlagen)

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 17 april 2018 (inclusief bijlagen)

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt, een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen en zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt. Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.


Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister