Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N31 – Opeinde, gemeente Smallingerland

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 30 november 2021, met kenmerk IenW/BSK-2021/313559 met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs N31 ter hoogte van Opeinde (gemeente Smallingerland).

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op donderdag 10 juni 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Drachtster Courant” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Op vrijdag 3 december 2021 is een kennisgeving van het definitieve besluit in de Staatscourant gepubliceerd en op woensdag 24 november 2021 tevens in het hiervoor genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

De aanleiding voor het verzoek is dat in het saneringsplan Noord-Nederland, Fase 2, langs de noordzijde van de N31 ter hoogte van Opeinde, een reflecterend geluidsscherm als maatregel wordt geadviseerd. Het geluidscherm wordt reflecterend uitgevoerd om aan te sluiten bij de vormgeving van al aanwezige schermen. Als gevolg van de reflectie van geluid via dit nieuwe geluidscherm worden de geluidproductieplafonds aan de overzijde van de weg overschreden.

Rijkswaterstaat heeft laten onderzoeken of er geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen om de geluidproductieplafonds na te kunnen leven. Op grond van de onderzoeksresultaten blijkt dat het niet noodzakelijk is om maatregelen te treffen en wordt ingestemd met het verzoek van Rijkswaterstaat om de geluidproductieplafonds te verhogen.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 18 januari 2022) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf maandag 6 december 2021 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Beroep (termijn is verlopen op 18 januari 2022)

Binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister