Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Wehl, gemeente Doetinchem (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 10 april 2015, kenmerk IenM/BSK-2015/75306, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds heeft gewijzigd op 23 referentiepunten, gelegen te Wehl langs het spoortraject Arnhem – Winterswijk.

Op 28 januari is het ontwerp-besluit gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2015, nr.2305) en het Doetinchems Vizier en heb ik het ontwerp-besluit gedurende zes weken ter inzage gelegd. Op het ontwerp-besluit heb ik geen zienswijzen ontvangen. Op 6 mei 2015 is het definitieve besluit bekendgemaakt in de Staatscourant en het Doetinchems Vizier.

De geluidproductieplafonds zijn met maximaal 1,5 dB opgehoogd en 2,1 dB verlaagd. Tevens wordt een geluidsscherm worden gerealiseerd ter hoogte van de wijk ‘Motketel’.

Aanleiding
In het kader van het project Arnhem-Winterswijk, Robuuste Dienstregeling, is ter plaatse van Wehl in 2010 een snelheidsverhoging ingevoerd. Bij besluit van 31 maart 2010 (kenmerk: BSV 2010009521) heeft de Minister op grond van artikel 90 van de Wet geluidhinder, ten hoogste toelaatbare waarden en maatregelen voor woningen en bestemde woningen vastgesteld gelegen binnen het gebied van de snelheidsverhoging. De bij dit besluit vastgestelde maatregel is een 216 meter lang geluidsscherm van 1 meter hoogte, ter hoogte van de nieuwbouwwijk Motketel. Bij de invoering van de geluidproductieplafonds op 1 juli 2012 is met het effect van dit nog te realiseren geluidsscherm rekening gehouden.

ProRail is met de gemeente Doetinchem overeengekomen de bouw van het geluidsscherm uit te stellen en tegelijkertijd uit te voeren met een gepland spoorverdubbelingsproject op de plaats van het geplande geluidsscherm. In het kader van dit spoorverdubbelingsproject (ook onderdeel van het project Arnhem-Winterswijk, Robuuste Dienstregeling) is opnieuw akoestisch onderzoek verricht.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt, dat op grond van artikel 11.29 van de Wet milieubeheer geen maatregelen getroffen dienen te worden. Op initiatief van de gemeente Doetinchem zal wel vergelijkbaar geluidsscherm als het eerder geplande geluidsscherm worden gerealiseerd, in het kader van de goede ruimtelijke ordening. Dit scherm zal worden opgenomen in het geluidregister.

Situatieschets:

Rood = plafondverhoging, groen = plafondverlaging, blauw = geluidsscherm

Terinzagelegging (afgelopen)
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 7 mei 2015 zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 487 450).

Stukken
Tot het voorgenomen besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten, de gewijzigde plafondwaarden en een akoestisch rapport. Deze kunt u hier ook downloaden:

Definitief besluit d.d. 10 april 2015

Ontwerp-besluit d.d. 22 januari 2015

Aanvraag ProRail, inclusief bijlagen (laatst gewijzigd 6 oktober 2014):

Aanvullende informatie ProRail d.d. 6 oktober 2014:

Beroepstermijn (verlopen)
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister