Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A4 Leiderdorp, verwijderen geluidsscherm

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp (verder: de gemeente Leiderdorp) heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 9 referentiepunten, gelegen langs de A4, ter hoogte van de locatie Vierzicht te Leiderdorp. Bij brief van 23 december 2016, kenmerk IenM/BSK-2016/312616 heeft zij het besluit kenbaar gemaakt aan de gemeente Leiderdorp.

Op 2 november 2016 is een bekendmaking van het ontwerpbesluit, een dag later is het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn over het ontwerpbesluit geen zienswijzen ingediend. Het definitief besluit is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Op 4 januari 2017 is een bekendmaking van het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad Leiderdorps Weekblad.

Aanleiding
De gemeente Leiderdorp en Rijkswaterstaat zijn overeengekomen dat de gemeente Leiderdorp het geluidscherm dat ter hoogte van Vierzicht langs de A4 in het Tracébesluit A4 Burgerveen – Leiden (vanaf nu: het Tracébesluit) is opgenomen kan vervangen door gebouwen die voor de geluidsgevoelige objecten achter het geluidscherm ten minste dezelfde afschermende werking hebben als het in het Tracébesluit opgenomen geluidscherm. Het in het Tracébesluit opgenomen geluidscherm betreft namelijk een tijdelijk geluidscherm, dat de gemeente heeft geplaatst omdat na de uitvoering van het Tracébesluit de geplande afschermende gebouwen nog niet aanwezig waren. Inmiddels worden de bedoelde afschermende gebouwen langs de A4 gerealiseerd en de gemeente Leiderdorp wil nu een gedeelte van het tijdelijke scherm verwijderen. Hiertoe heeft de gemeente Leiderdorp akoestisch onderzoek uit laten voeren.

Uit het akoestisch onderzoek op woningniveau is gebleken dat ten gevolge van het gedeeltelijk verwijderen van het tijdelijke geluidsscherm op 13 woningen de geluidsbelasting op de gevel zou toenemen. De gemeente Leiderdorp zal dit negatieve effect volledig wegnemen door het plaatsen van een geluidwerende voorziening tussen het nieuwe kantoorgebouw en de bestaande muur.

Situatieschets:
Weergave ligging referentiepunten:
Situatieschets
Weergave te verwijderen schermdeel:
Situatieschets

Terinzagelegging
Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde en nieuw vastgestelde plafondwaarden. Alle stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 23 december 2016

Ontwerpbesluit d.d. 28 oktober 2016

Aanvraag gemeente Leiderdorp d.d. 6 september 2016, inclusief bijlagen:

Beroep
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder de hierboven vermelde telefoonnummers. U kunt zich ook wenden tot de gemeente Leiderdorp. De contactpersoon is de heer F. van Dieten, te bereiken via het algemene telefoonnummer: 071 – 54 58 500 (ma t/m vrij: 8.00-17.00 uur)

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister