Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A28 Assen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 1 december 2017, kenmerk IenM/BSK-2017/294509, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 26 referentiepunten, gelegen langs de A28, tussen km 168,6 en km 169,65, ter hoogte van de aansluiting Assen-Zuid.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag
11 oktober 2017 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Gezinsblad Assen” gepubliceerd. Er zijn binnen de daarvoor bestemde termijn geen zienswijzen ingediend over het ontwerpbesluit. Het definitieve besluit bevat geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag 6 december 2017 in de Staatscourant en het eerder genoemde huis-aan-huisblad gepubliceerd.

Aanleiding
In het nalevingsverslag over 2015 is door Rijkswaterstaat geconstateerd dat langs de A28 tussen kilometer 168,2 en 172,2 geluidproductieplafonds worden overschreden. Ook is op een aantal referentiepunten sprake van een dreigende overschrijding. Uit het akoestisch onderzoek dat naar aanleiding van deze overschrijding is uitgevoerd is gebleken dat het geluidregister ter hoogte van dit nalevingsknelpunt afwijkt van de werkelijke situatie. De grootste afwijking is dat de op 27 mei 2015 opengestelde aansluiting 31a Assen-Zuid niet in het geluidregister is opgenomen. Om deze omissie te herstellen heeft Rijkswaterstaat onderzoek uit laten voeren naar de akoestische gevolgen daarvan.

Uit het onderzoek is gebleken dat ter hoogte van de referentiepunten waarop de geluidproductieplafonds moeten worden gewijzigd geen woningen of andere geluidsgevoelige objecten liggen waarop de geluidsbelasting toeneemt ten gevolge van deze wijziging. Er zijn daarom geen geluidbeperkende maatregelen afgewogen.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
Weergave ligging referentiepunten

Inzagetermijn Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 1 december 2017 (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 2 oktober 2017 (inclusief bijlagen)

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 28 augustus 2017 (inclusief bijlagen)

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister