Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Aansluiting A15/N3, Papendrecht

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 13 mei 2015, kenmerk IenM/BSK-2015/96543, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, heeft besloten het verzoek van Rijkswaterstaat toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 12 referentiepunten, gelegen langs de aansluiting A15/N3 ter hoogte van Papendrecht. Tevens worden 4 referentiepunten verschoven.

Op 18 februari 2015 is het ontwerp-besluit gepubliceerd in het Papendrechts Nieuwsblad en op donderdag 19 februari in de Staatscourant en Het Kontakt, editie Alblasserwaard. Op die dag is het ontwerp-besluit ter inzage gelegd. Over het ontwerp-besluit zijn 2 zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de zienswijzennota, welke als bijlage bij het besluit is gevoegd. De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit.

Aanleiding
In het Programma Aansluitingen project A15-N3/N214 wordt de bestaande afrit van de A15 naar de N3/N214 aangepast en deels verlegd. Als gevolg van de verlegging komen enkele referentiepunten die nu op 50 meter van de bestaande rijbaan liggen, vrijwel op de rijbaan te liggen. Daardoor treedt een overschrijding van de geluidproductieplafonds op. De referentiepunten dienen daarom noordwaarts te worden verplaatst naar nieuwe representatieve locaties op 50 meter van de nieuwe afrit. Ook de hoogte van deze en omringende geluidproductieplafonds moet opnieuw worden vastgesteld.

In de omgeving van de nieuwe referentiepunten en het referentiepunt waarop het geluidproductieplafond wordt verhoogd, bevinden zich geen geluidgevoelige objecten. Derhalve zijn in dit project geen geluidbeperkende maatregelen onderzocht en voorgesteld.

Situatieschets:

Weergave huidige ligging referentiepunten:

Weergave ligging referentiepunten na verplaatsing:

Terinzagelegging (afgelopen)
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen vanaf de dag na bekendmaking in de Staatscourant (woensdag 20 mei 2015) zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 487 450).

Stukken
Tot het voorgenomen besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten, de gewijzigde plafondwaarden, een akoestisch rapport en de zienswijzenota. Deze kunt u hier ook downloaden:

Definitief besluit d.d. 13 mei 2015, inclusief bijlagen

Ontwerp-besluit d.d. 12 februari 2015

Aanvraag Rijkswaterstaat, inclusief bijlagen:

Beroep (termijn verstreken)
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister