Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A59 Waalwijk-Nuland

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 25 januari 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/14024, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs A59 ter hoogte van Waalwijk en Nuland.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 26 mei 2021 in de Staatscourant en de huis-aan-huisbladen “Bossche Omroep” en “Weekblad Waalwijk” gepubliceerd.

Op donderdag 27 januari 2022 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en op woensdag 26 januari 2022 in de hierboven genoemde huis-aan-huisbladen.

Aanleiding en beknopte samenvatting

De aanleiding voor het verzoek is dat in het saneringsplan Zuid-Nederland, Fase 2 op een aantal locaties reflecterende geluidsschermen als maatregel worden geadviseerd. De geluidschermen worden reflecterend uitgevoerd om aan te sluiten bij de vormgeving van al aanwezige schermen. Als gevolg van de reflectie van geluid via deze schermen worden op twee locaties de geluidproductieplafonds aan de overzijde van de weg overschreden. Deze locaties zijn de A59 ter hoogte van Waalwijk (Laageinde) en de A59 ter hoogte van Nuland.

Rijkswaterstaat heeft laten onderzoeken of er geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen om de geluidproductieplafonds na te kunnen leven. Op grond van de onderzoeksresultaten blijkt dat het niet doelmatig is om maatregelen te treffen en wordt ingestemd met het verzoek van Rijkswaterstaat om de geluidproductieplafonds te verhogen.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 12 maart 2022) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Beroep (termijn is verlopen op 12 maart 2022)   

Binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister