Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A7 Afsluitdijk

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat Midden-Nederland heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 566 referentiepunten, gelegen langs de A7, ter hoogte van de Afsluitdijk. Bij brief van 15 augustus 2016, kenmerk IenM/BSK 2016/167239 heeft zij het besluit kenbaar gemaakt aan Rijkswaterstaat.

Een bekendmaking van het ontwerpbesluit is op 15 juni 2016 gepubliceerd in de Staatscourant en lokale huis-aan-huisbladen. Tevens is op die dag het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Over het ontwerpbesluit heb ik binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken geen zienswijzen ontvangen. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op 7 september 2016 gepubliceerd in de Staatscourant en de lokale huis-aan-huisbladen Sneeker Nieuwsblad en CTR Hollands Kroon.

Aanleiding
Op 1 juli 2012 zijn landelijk geluidproductieplafonds langs rijkswegen van kracht geworden. Daarbij is voor gedeelten van de A7 op de Afsluitdijk als uitgangspunt genomen dat het aanwezige wegdek van Dicht Asfaltbeton (DAB) zou worden vervangen door Zeer Open Asfaltbeton (ZOAB). Bij het bepalen van de hoogte van de geluidproductieplafonds is voor die wegdelen vooruitlopend op die vervanging uitgegaan van ZOAB. Voor de Afsluitdijk is gebleken dat vervanging van het aanwezige DAB naar ZOAB op technische gronden niet mogelijk is. Dit hangt samen met de specifieke kenmerken van de Afsluitdijk en is pas ná de eerste vaststelling van de geluidproductieplafonds uit onderzoek gebleken.

Rijkswaterstaat had tot 1 januari 2016 een vrijstelling van de naleving van de geluid¬productie-plafonds voor de wegdelen waar het aanwezige DAB zou moeten worden vervangen door ZOAB. Wanneer de geluidproductieplafonds niet zouden worden gewijzigd, zouden er in de nalevingsrapportage over 2016 wel overschrijdingen moeten worden gerapporteerd, omdat de daadwerkelijk situatie met een wegdek van DAB voor een hogere geluidproductie zorgt. Om dit te voorkomen heeft Rijkswaterstaat Midden-Nederland verzocht de geluidproductieplafonds langs de Afsluitdijk te verhogen.

Situatieschets:
Weergave ligging referentiepunten, gelegen bij Kornwerderzand:
Weergave liggingAlleen ter hoogte van Kornwerderzand zijn geluidsgevoelige objecten gelegen. Daarom zijn de overige kaarten hier weggelaten. Deze zijn wel opgenomen in het besluit (bijlage 2).

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde en nieuw vastgestelde plafondwaarden. Alle stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 15 augustus 2016

Ontwerpbesluit d.d. 13 juni 2016

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 16 maart 2016, inclusief bijlagen:

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister