Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N57 Walcheren

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 103 referentiepunten, gelegen langs de N57 te Walcheren, tussen km 73,59 en 78,10. Bij brief van
29 juni 2017 met kenmerk IenM/BSK-2017/16028 is het besluit kenbaar gemaakt aan Rijkswaterstaat.

Op 15 februari 2017 is een bekendmaking van het ontwerpbesluit gepubliceerd in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “De Faam”. Een dag later is het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegd. Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn over het ontwerpbesluit 4 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de zienswijzennota, welke als bijlage 3 bij het besluit zijn gevoegd. De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen in het onderhavige besluit ten opzichte van het ontwerp. Een kennisgeving van het besluit is op woensdag 5 juli 2017 in de Staatscourant en in het lokale huis-aan-huisblad “De Faam” (gemeente Middelburg en gemeente Veere) gepubliceerd.

Aanleiding
In het Nalevingsverslag over 2013 is geconstateerd dat in het jaar 2013 langs de rijksweg N57 bij Middelburg sprake is van (dreigende) overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Uit analyse van de situatie door Rijkswaterstaat is gebleken dat een forse toename van het verkeer hier debet aan is. Uit deze analyse is ook gebleken dat niet het verkeer op de aanliggende rijkswegen debet is aan de voortijdige (dreigende) overschrijdingen van het GPP, maar dat het wegverkeer vanaf het onderliggende wegennet naar de N57 de grootste veroorzaker is van de toename van de verkeersintensiteiten op de N57.

Om de akoestische gevolgen van deze (dreigende) overschrijdingen te kunnen beoordelen heeft Rijkswaterstaat een akoestisch onderzoek uit laten voeren. Hieruit is gebleken dat maatregelen om de gevolgen van de aangevraagde wijziging van de geluidproductieplafonds voor de geluidsbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten te beperken niet doelmatig zijn. Als gevolg van de wijziging van de geluidproductieplafonds zullen de geluidbelastingen op 8 woningen met maximaal 4 dB toenemen. Voor deze woningen wordt door Rijkswaterstaat onderzocht of ze in aanmerking komen voor gevelisolatie.

Situatieschets:
1
2
3

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten, de gewijzigde en nieuw vastgestelde plafondwaarden en een zienswijzenota. Alle stukken kunt u hier ook downloaden:

Definitief besluit d.d. 29 juni 2017

Ontwerpbesluit d.d. 9 februari 2017

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 26 september 2016, inclusief bijlagen:

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister