Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Zutphen – Lichtenvoorde (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 27 december 2017, kenmerk IenM/BSK-2017/307471, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van ProRail heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 553 referentiepunten, gelegen langs het spoortraject tussen Zutphen en station Lichtenvoorde-Groenlo.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op dinsdag 7 november 2017 in de Staatscourant en de lokale huis-aan-huisbladen “Berkelland Nieuws” (gemeente Berkelland) en “Contact editie Noord” (gemeente Bronckhorst) gepubliceerd. Op woensdag 8 november 2017 is een kennisgeving verschenen in de lokale huis-aan-huisbladen “Zutphense Koerier” (gemeente Zutphen), “Berkelbode”(gemeente Lochem) en “Elna” (gemeente Oost Gelre). Binnen de daarvoor bestemde termijn zijn geen zienswijzen ingediend over het ontwerpbesluit. Het definitieve besluit bevat geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op dinsdag 9 januari 2018 in gepubliceerd in de Staatscourant en tevens op 9 en 10 januari 2018 in de eerder genoemde lokale huis-aan-huisbladen.

Aanleiding
ProRail heeft akoestisch onderzoek uit laten voeren naar aanleiding van een overschrijding van de geluidproductieplafonds langs de hoofdspoorweg tussen Zutphen en station Lichtenvoorde-Groenlo. Uit dit onderzoek is gebleken dat er twee oorzaken zijn. Allereerst is in 2016 de snelheid op het traject tussen Zutphen en Vorden verhoogd van 120 km/uur naar 140 km/uur om een langere overstaptijd op station Zutphen mogelijk te maken. Op die manier wordt de aansluiting tussen de regionale treinen van en naar Winterswijk en de IC’s van en naar Arnhem verbeterd. Daarnaast is in het Nalevingsverslag geluidproductieplafonds geconstateerd, dat de geluidproductieplafonds worden overschreden tussen Vorden en station Lichtenvoorde-Groenlo. Dit komt doordat de materieelinzet in de huidige dienstregeling afwijkt van de materieelinzet op basis waarvan de geluidproductieplafonds zijn vastgesteld en een verhoging van de rijsnelheid tot 130 km/u.

Uit het akoestisch onderzoek volgt dat de geluidproductieplafonds op 553 gewijzigd dienen te worden. Daartoe heeft ProRail een verzoek ingediend. Om de gevolgen van de aangevraagde wijziging van de geluidproductieplafonds voor de geluidsbelastingen op woningen te beperken, worden geluidbeperkende maatregelen getroffen, welke zijn omschreven in het ontwerpbesluit.
Als gevolg van de wijziging van de geluidproductieplafonds zal desalniettemin de geluidsbelasting op 19 woningen toenemen. Voor deze woningen zal worden onderzocht of geluidwerende maatregelen aan de gevels getroffen dienen te worden om aan de maximale binnenwaarde te voldoen.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
Download weergave ligging referentiepunten

Inzagetermijn Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden en een vermelding van de geluidbeperkende maatregel. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 27 december 2017 (inclusief bijlagen):

Ontwerpbesluit d.d. 6 november 2017 (inclusief bijlagen):

Aanvraag ProRail d.d. 28 september 2017 (inclusief bijlagen)

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt, een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen en zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.
Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister