Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A15 Sliedrecht-West

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 16 referentiepunten, gelegen langs de A15. Bij brief van 24 december 2019, kenmerk IENW/BSK-2019/261765 heeft zij dit besluit kenbaar gemaakt aan de gemeente Sliedrecht.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag
12 juni 2019 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Merwestreek” gepubliceerd. Over het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen en er zijn in het besluit geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit aangebracht.
Op donderdag 30 januari 2020 is een kennisgeving van het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Het Kompas”.

Aanleiding en beknopte samenvatting

De aanleiding van deze wijziging is het verzoek tot het opnemen van een nieuw geluidsscherm bij Baanhoek-West in het geluidregister. Het scherm, gebouwd binnen het kader van een bestemmingsplan, is geplaatst langs de A15 tussen km 80,3 en km 80,9 en sluit aan op reeds aanwezige schermen met een onderbreking bij de op- en afrit. De geluidproductieplafonds worden op 16 referentiepunten verlaagd.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:

Inzagetermijn (termijn 13 maart 2020 verlopen)

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 24 december 2019 (inclusief bijlagen)

Besluit van 24 december 2019: A15 Sliedrecht

Aanvraag gemeente Sliedrecht d.d. 17 april 2019 (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 6 juni 2019 (inclusief bijlagen)

Beroep (termijn 13 maart 2020 verlopen)

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.
Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister