Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N9 Schoorldam

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 15 maart 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/48127 heeft ingestemd met het verzoek van Rijkswaterstaat om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs de N9 ter hoogte en ten zuiden van de aansluiting Schoorldam in de gemeente Bergen NH.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op vrijdag 17 december 2021 in de Staatscourant en de huis-aan-huisbladen “Bergens Nieuwsblad” en “Langedijker Nieuwsblad” gepubliceerd. Op dit ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Op woensdag 16 maart 2022 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in de hierboven genoemde huis-aan-huisbladen.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het nalevingsverslag over 2019 is geconstateerd dat de geluidproductieplafonds langs de N9 ter hoogte van Schoorldam (dreigen te) worden overschreden. De geluidproductieplafonds zijn op deze locatie gebaseerd op het Tracébesluit N9 Koedijk-De Stolpen (2006). De nalevings-knelpunten worden veroorzaakt doordat bij de realisatie van het project een minder stil wegdek is aangelegd (dunne deklaag type A) dan in het Tracébesluit was opgenomen (tweelaags ZOAB).

Rijkswaterstaat heeft laten onderzoeken of de overschrijding kan worden weggenomen. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de groei van het verkeer tot 2040 bij 13 woningen zorgt voor overschrijdingen van de wettelijke toetswaarde. Uit het onderzoek blijkt vervolgens dat de aanleg van een stiller wegdek bestaande uit een zogenaamde dunne deklaag type B, de overschrijding grotendeels kan wegnemen. Bij een tweetal woningen resteert echter een overschrijding van de toetswaarde. Deze twee woningen komen in aanmerking voor een onderzoek naar de noodzaak tot het treffen van geluidwerende maatregelen (gevelisolatie).

Inzagetermijn (termijn is 30 april 2022 verlopen) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 17 maart 2022 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Beroep (termijn is 30 april 2022 verlopen)  

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister