Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Leeuwarden Brug (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij ontwerpbesluit van 10 mei 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/96242 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van ProRail toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs en in de omgeving van het spoortraject Leeuwarden-Harlingen ter hoogte van de brug over het Van Harinxmakanaal in de gemeente Leeuwarden.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 11 mei 2022 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Huis aan Huis Leeuwarden” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Aanleiding en beknopte samenvatting

ProRail heeft als beheerder van het hoofdspoorwegennet op grond van artikel 11.20 van de Wet milieubeheer de plicht om de geluidproductieplafonds na te leven. Hiervoor stelt ProRail jaarlijks een verslag op met betrekking tot de naleving van de geluidproductieplafonds in het voorafgaande kalenderjaar. ProRail heeft in het nalevingsverslag 2018 vastgesteld dat de geluidproductieplafonds worden overschreden op een deel van de spoorlijn Leeuwarden-Harlingen. De overschrijdingen doen zich voor ter hoogte van de brug over het Van Harinxmakanaal in Leeuwarden. De oorzaak van de overschrijdingen is dat er meer en andere treinen zijn gaan rijden ten opzichte van de jaren 2006, 2007 en 2008, de jaren waarop de geluidproductieplafonds zijn gebaseerd.

Door de gewijzigde treinenloop op het traject Leeuwarden-Harlingen is er ook sprake van geringe overschrijdingen van de geluidproductieplafonds op de nabij gelegen lijnen Leeuwarden-Sneek en Leeuwarden-Heerenveen.

ProRail heeft daarom voor deze locatie onderzocht of de overschrijding van de geluidproductie­plafonds kan worden weggenomen. Uit het onderzoek blijkt dat het niet doelmatig is om met bronmaatregelen of het plaatsen van geluidschermen de overschrijdingen ongedaan te maken. Daarom heeft ProRail verzocht om een wijziging van de geluidproductieplafonds.

De te wijzigen referentiepunten zijn weergegeven op de volgende kaart

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 23 juni 2022) 

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
12 mei 2022 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het ontwerpbesluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Zienswijze (termijn is verlopen op 23 juni 2022)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 â€“ 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidsregister