Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Leeuwarden Brug (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 4 oktober 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/226612 met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van ProRail heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs en in de omgeving van het spoortraject Leeuwarden-Harlingen ter hoogte van de brug over het Van Harinxmakanaal in de gemeente Leeuwarden.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 11 mei 2022 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Huis aan Huis Leeuwarden” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Op woensdag 5 oktober 2022 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in het hierboven genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

ProRail heeft als beheerder van het hoofdspoorwegennet op grond van artikel 11.20 van de Wet milieubeheer de plicht om de geluidproductieplafonds na te leven. Hiervoor stelt ProRail jaarlijks een verslag op met betrekking tot de naleving van de geluidproductieplafonds in het voorafgaande kalenderjaar. ProRail heeft in het nalevingsverslag 2018 vastgesteld dat de geluidproductieplafonds worden overschreden op een deel van de spoorlijn Leeuwarden-Harlingen. De overschrijdingen doen zich voor ter hoogte van de brug over het Van Harinxmakanaal in Leeuwarden. De oorzaak van de overschrijdingen is dat er meer en andere treinen zijn gaan rijden ten opzichte van de jaren 2006, 2007 en 2008, de jaren waarop de geluidproductieplafonds zijn gebaseerd.

Door de gewijzigde treinenloop op het traject Leeuwarden-Harlingen is er ook sprake van geringe overschrijdingen van de geluidproductieplafonds op de nabij gelegen lijnen Leeuwarden-Sneek en Leeuwarden-Heerenveen.

ProRail heeft daarom voor deze locatie onderzocht of de overschrijding van de geluidproductie­plafonds kan worden weggenomen. Uit het onderzoek blijkt dat het niet doelmatig is om met bronmaatregelen of het plaatsen van geluidschermen de overschrijdingen ongedaan te maken. Daarom heeft ProRail verzocht om een wijziging van de geluidproductieplafonds.

De te wijzigen referentiepunten zijn weergegeven op de volgende kaart

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 18 november 2022) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
6 oktober 2022 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Rechtsmiddelen(termijn is verlopen op 18 november 2022)

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.