Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A18 Doetinchem (Wehl)

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem (verder: de gemeente Doetinchem) heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 7 referentiepunten, gelegen langs de A18, ter hoogte van het te realiseren bedrijvenpark te Wehl. Bij brief van 3 november 2016, kenmerk IenM/BSK 2016/242669 heeft zij het besluit aan de gemeente Doetinchem verzonden.

Op 7 september 2016 is een kennisgeving van het ontwerpbesluit bekendgemaakt in de Staatscourant en het gemeenteblad van de gemeente Doetinchem. Een dag later is het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn over het ontwerpbesluit geen zienswijzen ingediend, het definitief besluit wordt ongewijzigd vastgesteld.Een kennisgeving van het besluit is op woensdag 9 november 2016 gepubliceerd in de Staatscourant en het gemeenteblad van de gemeente Doetinchem.

Aanleiding
De gemeente Doetinchem wil de geluidwal aan de noordzijde van de A18 verwijderen, ter hoogte van het te realiseren bedrijvenpark bij Wehl. Omdat de geluidsgevoelige bestemmingen achter de geluidwal in dit kader worden geamoveerd heeft deze geluidwal geen functie meer. Bovendien belemmert de geluidwal het zicht op het nieuw te realiseren industrieterrein.
Door het verwijderen van de geluidwal zullen de geluidproductieplafonds op 7 referentiepunten worden verhoogd. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat ten gevolge van de wijziging van de geluidproductieplafonds de geluidbelastingen op de overgebleven woningen niet zal toenemen.

Situatieschets:
Weergave ligging referentiepunten:
Situatieschets

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het ontwerpbesluit ter wijziging van de geluidproductieplafonds en de bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na bekendmaking in de Staatscourant zes weken ter inzage op de volgende locaties:

  • het gemeentehuis van Doetinchem (Raadhuisstraat 2 te Doetinchem) van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur en op donderdagavond van 17.30 tot 20.00 uur. Mocht u buiten deze tijden de stukken willen inzien, dan kunt u hiervoor telefonisch contact opnemen met de Gemeentewinkel (0314 – 377 377) voor het maken van een afspraak;
  • Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 487 450).

Stukken
Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde en nieuw vastgestelde plafondwaarden. Alle stukken kunt u hier ook downloaden:

Ontwerpbesluit d.d. 3 november 2016

Ontwerpbesluit d.d. 26 juli 2016

Aanvraag gemeente Doetinchem d.d. 14 juni 2016, inclusief bijlagen:

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister