Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Zandvoort-Haarlem (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 9 december 2021 met kenmerk IenW/BSK-2021/329765 het verzoek van ProRail heeft toegewezen  om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid van de Wet milieubeheer de geluidproductie-plafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs het spoortraject Zandvoort-Haarlem.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op donderdag 7 oktober 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Zandvoortse Courant” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Op donderdag 16 december 2021 is een kennisgeving van het definitieve besluit in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Zandvoortse Courant” gepubliceerd.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In de maanden juni-juli-augustus hebben de NS het treinverkeer op het traject Zandvoort-Haarlem geĂŻntensiveerd. De NS hebben ProRail verzocht om deze zomerdienstregeling voor dit traject te toetsen aan de geldende geluidproductieplafonds.

De intensivering van het treinverkeer leidt tot een toename van de geluidemissie en op een aantal punten tot een overschrijding van geluidproductieplafonds. Op deze locatie wordt echter de voorkeursgrenswaarde bij de aanwezige geluidgevoelige objecten niet overschreden en worden om die reden geen maatregelen getroffen. ProRail verzoekt om de geluidproductieplafonds voor het baanvak Zandvoort-Haarlem te wijzigen.

Inzagetermijn (termijn is 29 januari 2022 verlopen) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf vrijdag 17 december 2021 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Beroep (termijn is 29 januari 2022 verlopen)  

Binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister