Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A16-N3 te Dordrecht

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 148 referentiepunten, gelegen langs de A16, tussen km 37.10 en km 43.51, en de N3, tussen km 8.90 en km 9.80. Bij brief van 29 juni 2017 met kenmerk IenM/BSK-2017/159283 is het besluit kenbaar gemaakt aan Rijkswaterstaat.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 1 maart 2017 in de Staatscourant en in het lokale huis-aan-huisblad ‘Dordt Centraal’ (gemeente Dordrecht) gepubliceerd. Gedurende de termijn van terinzagelegging is 1 zienswijze ingediend over het ontwerpbesluit, welke wordt beantwoord in de zienswijzenota die als bijlage 5 bij het besluit is gevoegd. Deze zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen in het definitieve besluit, ten opzichte van het ontwerp. Een kennisgeving van het besluit is op vrijdag 7 juli 2017 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Dordt Centraal” gepubliceerd.

Aanleiding
Het knooppunt A16/N3 is één van de top zes-aansluitingen tussen hoofdwegen en lokale wegen die Rijk en regio samen aanpakken. Het vele verkeer op deze aansluiting zorgt voor lange files in de spits. Rijkswaterstaat heeft een ontwerp gemaakt om de doorstromingsproblemen bij de aansluiting A16/N3 op te lossen.

Dit ontwerp, de zogenaamde combivariant, betreft een kwartklaverblad in combinatie met een lange invoegstrook, uitgevoerd als parallelbaan die start ter plaatse van de afrit 20 (N3/’s Gravendeel) en doorloopt tot het benzinestation en de parkeerplaats De Zuidpunt. Ten behoeve van de bereikbaarheid van het toekomstige bedrijventerrein Dordtse Kil IV worden tevens twee halve aansluitingen (in- en uitvoeger) op de A16 gerealiseerd. Om de akoestische gevolgen van dit project inzichtelijk te maken heeft Rijkswaterstaat akoestisch onderzoek uit laten voeren. Naar aanleiding van dit akoestisch onderzoek heeft Rijkswaterstaat een verzoek tot wijziging van de geluidproductieplafonds ingediend.

Er worden naar aanleiding van het project geluidbeperkende maatregelen getroffen (bronmaatregelen en afschermende maatregelen). Omdat langs het te wijzigen traject saneringsobjecten zijn gelegen, wordt de sanering hiervan gekoppeld met het besluit ter wijziging van de geluidproductieplafonds uitgevoerd.

Situatieschets

1

2

3

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 487450).

Het bestemmingsplan ‘Rijksweg A16 – N3’ is door de gemeenteraad van Dordrecht vastgesteld op 28 juni 2017. Dit bestemmingsplan maakt de uitvoering van de door Rijkswaterstaat voorgenomen werkzaamheden mogelijk. Het vastgestelde bestemmingsplan is te vinden op www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten, de gewijzigde plafondwaarden, een opsomming van de maatregelen en een zienswijzenota. Alle stukken kunt u hier ook downloaden.

Definitief besluit d.d. 29 juni 2017

Ontwerpbesluit d.d. 28 februari 2017

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 30 januari 2017, inclusief bijlage:

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister