Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A20 Vlaardingen, afrit Marathonweg

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 24 januari 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/17887 heeft ingestemd met het verzoek van de gemeente Vlaardingen om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs de zuidzijde van de A20 ter hoogte van afrit Marathonweg.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 5 oktober 2022 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Groot Vlaardingen” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Op donderdag 26 januari 2023 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en op woensdag 25 januari 2023 in het hierboven genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In Vlaardingen vormt de Marathonweg een belangrijke schakel tussen de A20 en het westelijk havengebied. Om in de toekomst een goede verkeersafwikkeling en –veiligheid te garanderen en de geluidhinder te beperken wil de gemeente Vlaardingen de Marathonweg aanpakken. Onderdeel van deze aanpak is dat de aansluiting van de A20 op de Marathonweg wordt gewijzigd.

De werkzaamheden houden onder andere in dat de zuidelijke afrit van de A20 wordt verbreed en verplaatst in zuidelijke richting. Als gevolg daarvan moet een deel van het geluidscherm dat gepland was om langs de afrit te plaatsen eveneens worden verplaatst. De bouw van dit geluidscherm is als maatregel opgenomen in het Tracébesluit Blankenburgverbinding. De hoogte van dit geluidscherm blijft ongewijzigd. De gemeente heeft laten onderzoeken wat de akoestische gevolgen zijn van de verplaatsing van de afrit en het geluidscherm.

De werkzaamheden leiden bij drie referentiepunten tot een wijziging. Bij twee van deze punten worden de geluidproductieplafonds verlaagd. Het derde referentiepunt moet worden verplaatst, omdat het punt na de gewijzigde ligging van de afrit op zeer korte afstand van de afrit zou komen te liggen. Ook voor dit verplaatste punt is het nieuw vast te stellen plafond lager dan het geldende geluidproductieplafond. Mede omdat sprake is van verplaatsing van een referentiepunt is onderzocht of de wijziging leidt tot een toename van de geluidsbelasting op aanwezige woningen. Uit het onderzoek blijkt dat daar geen sprake van is.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 11 maart 2023)  

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf vrijdag 27 januari 2023 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 11 maart 2023)    

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister