Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A27 De Bilt

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt (verder: gemeente De Bilt) heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 11 referentiepunten, gelegen langs de A27, ter hoogte van Groenekan-West en Hollandsche Rading. Bij brief van 23 december 2016, kenmerk IenM/BSK 2016/312618 heeft zij het besluit kenbaar gemaakt aan de gemeente De Bilt.

Op 2 november 2016 is een bekendmaking van het ontwerpbesluit gepubliceerd en een dag later is het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn over het ontwerpbesluit geen zienswijzen ingediend. Het definitief besluit is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Op 4 januari 2016 is een bekendmaking van het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad Biltsche Courant.

Aanleiding
De aanvraag van de gemeente De Bilt houdt verband met de plaatsing van twee bovenwettelijke geluidsschermen, op kosten van gemeente De Bilt en Provincie Utrecht, aanvullend aan de geluidsschermen uit het ter plaatse eerder genomen Tracébesluit A27/A1. Het betreft een verhoging van het geplande scherm bij Hollandsche Rading van 3 meter naar 4 meter en een verlenging van het geplande scherm bij Groenekan-West, eveneens met een hoogte van 4 meter.

Met de aanvraag wordt verzocht om verlaging van de geluidproductieplafonds op de referentiepunten waarop de genoemde aanvullende schermen effect hebben.

Situatieschets:
Weergave ligging referentiepunten en aanvullend geluidsscherm Groenekan:

Weergave ligging referentiepunten en aanvullend geluidsscherm Hollandse Rading

Terinzagelegging
Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde en nieuw vastgestelde plafondwaarden. Alle stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 23 december 2016

Ontwerpbesluit d.d. 28 oktober 2016

Aanvraag gemeente De Bilt d.d. 8 september 2016, inclusief bijlagen:

Beroep
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister