Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Aansluiting A12 – Ede

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 27 oktober 2015, kenmerk IenM/BSK-2015/184892, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van de gemeente Ede heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 24 referentiepunten, langs het traject A12, ter hoogte van de afslag Ede. Bij brief van 27 oktober 2015 heeft zij dit besluit kenbaar gemaakt aan de gemeente Ede.

Om de gevolgen van de aangevraagde wijziging van de geluidproductieplafonds voor de geluidsbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten te beperken, wordt een doelmatige geluidsmaatregel getroffen. Het betreft een geluidsscherm langs de zuidelijke afrit. De maatregel staat nader omschreven in het besluit. Als gevolg van de wijziging van de geluidproductieplafonds zullen de geluidbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten met maximaal 1 decibel toenemen.

Op 1 juli 2015 is het ontwerpbesluit gepubliceerd in de Staatscourant en het huis aan huisblad Ede Stad. Ook is op die dag het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Over het ontwerpbesluit heb ik geen zienswijzen ontvangen en er zijn in het besluit geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit aangebracht. Op 17 februari 2016 is het definitieve besluit bekendgemaakt in de Staatscourant en het huis aan huisblad Ede Stad.

Aanleiding
De gemeente Ede heeft momenteel het bestemmingsplan Parklaan in voorbereiding. Dit bestemmingsplan maakt de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg aan de oostzijde van Ede mogelijk. De nieuwe Parklaan verbindt de ten noorden van Ede gelegen N224 met de ten zuiden van Ede gelegen A12 via de bestaande aansluiting ‘Ede’ van de A12 op de provinciale weg N781/Dr. W. Dreeslaan. Om de aansluiting van de Parklaan op de N781/Dr. W. Dreeslaan mogelijk te maken dient de zuidelijke op-/afrit A12 Ede omgeklapt te worden van de oostzijde van de Dr. W. Dreeslaan naar de westzijde daarvan.

Uit akoestisch onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat door deze wijziging 9 referentiepunten verplaatst dienen te worden en nieuwe representatieve geluidproductieplafonds dienen te worden vastgesteld. Op 15 andere referentiepunten dient het geluidproductieplafond te worden verhoogd.

Situatieschets:

Weergave huidige ligging referentiepunten en projectgrens:(Paarse lijnen = projectgrens)

Weergave ligging referentiepunten na verplaatsing:(Grijs = oude ligging, blauw = nieuwe ligging)

Weergave ligging geluidsscherm: (Rood = geluidsscherm 250 meter lang, 2 meter hoog)

Terinzagelegging (Termijn verstreken)
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen vanaf de dag na bekendmaking in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 487 450). Ook ligt het ontwerpbesluit (samen met de stukken van bestemmingsplan Parklaan) ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu aan het Raadhuisplein 3 te Ede.

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden. Het besluit, inclusief bijlagen, aanvraag en akoestisch onderzoek, kunt u hier ook downloaden:

Definitief besluit

Ontwerp-besluit

Aanvraag gemeente Ede

Beroep (Termijn verstreken)
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.
    Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister