Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A27 Utrecht Voordorp

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 26 november 2014 (kenmerk: IenM/BSK-2014252785), met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, geluidproductieplafonds heeft verlaagd op 53 referentiepunten, gelegen langs de rijksweg A27, ter hoogte van Utrecht Voordorp en de daar tegenover gelegen Voordorpsedijk (gemeente De Bilt). De geluidproductieplafonds worden met minimaal 0,1 dB en maximaal 3,1 dB verlaagd. Publicatie van de kennisgeving van dit besluit heeft op 3 december 2014 plaatsgevonden.

Aanleiding
De Utrechtse wijk Voordorp en de daar tegenover gelegen Voordorpsedijk (gemeente De Bilt) liggen ter hoogte van de A27, precies tussen het gebied waar in het kader van twee recente wegverbredingsprojecten tweelaags ZOAB is aangebracht of voorzien. Als gevolg van deze projecten was er sprake van een wegvak ter hoogte van Voordorp met een lengte van circa 1.350 meter waar géén tweelaags ZOAB lag of was voorzien.

Overleg met bewoners in 2012 heeft geleid tot een bestuurlijke afspraak tussen het Rijk en de regio om tussen de Biltse Rading en het spoorviaduct Utrecht – Amersfoort tweelaags ZOAB aan te leggen en de meerkosten ten opzichte van enkellaags ZOAB gezamenlijk te bekostigen, ieder voor een gelijk deel. In 2013 is het tweelaags ZOAB aangelegd.

Daarnaast is in de bestuurlijke afspraak een inspanningsverplichting opgenomen tot het verlagen van de betrokken geluidproductieplafonds met het effect van het tweelaags ZOAB. Met dit besluit wordt deze inspanningsverplichting gestand gedaan.

Situatieschets:

Groen = tweelaags ZOAB, rood = DAB

Terinzagelegging
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het voorgenomen besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten, de gewijzigde plafondwaarden en een akoestisch rapport. Deze kunt u hier ook downloaden:

Beschikking, inclusief bijlagen
Brief van 17 maart 2014, RWS-2014/12780

Bezwaar
Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt en loopt af op 15 januari 2015.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:
a) naam en adres van de indiener;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
d) een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister