Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Elst, kruising Rijksweg-Noord (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 7 juni 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/120881, heeft ingestemd met het verzoek van ProRail om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs het spoortraject Arnhem-Nijmegen te Elst, gemeente Overbetuwe. Gekoppeld aan deze wijziging wordt voor een deel van dit traject tevens de sanering afgehandeld.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 23 februari 2022 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Gemeente Nieuws Overbetuwe” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit is Ă©Ă©n zienswijze binnengekomen. Deze zienswijze heeft ertoe geleid dat dit besluit niet langer het saneringsplan “Gemeente Overbetuwe, Elst, omgeving Rijksweg-Noord” van 11 juni 2020 vaststelt. Het spoorgedeelte van km 7,77 tot km 7,81 wordt, gelet op artikel 11.42 van de Wet milieubeheer, gekoppeld aan de wijziging van de geluidproductieplafonds gesaneerd.

Op woensdag 8 juni 2022 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in het hierboven genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In Elst is de spoorwegovergang Rijksweg-Noord vervangen door een tunnel onder het spoor. Door het opheffen van de spoorwegovergang kan de onderbreking in de bestaande geluidschermen ter hoogte van de spoorwegovergang worden opgeheven.

De nieuwe situatie is akoestisch onderzocht, wat heeft geleid tot het plaatsen van nieuwe geluidschermen en het verhogen van bestaande schermen. Door het wijzigen van bestaande en het realiseren van nieuwe geluidschermen wijzigt op 9 referentiepunten het geluidproductieplafond. Bij twee referentiepunten wordt het plafond verhoogd en bij 7 punten verlaagd. Als gevolg van deze verhoging bij twee punten neemt de geluidsbelasting op de aanwezige woningen echter niet toe ten opzichte van de toetswaarde.

Naar aanleiding van de wijziging van de geluidproductieplafonds heeft ProRail tevens verzocht om voor het deel van het traject waar zich saneringsobjecten bevinden, de sanering vast te stellen.
Het betreft twee objecten, allebei woningen. Met de voorgestelde maatregelen wordt de geluidsbelasting bij deze woningen teruggebracht tot onder de saneringsstreefwaarde van 65 dB.

Ligging van de te wijzigen referentiepunten

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 22 juli 2022) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 9 juni 2022 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Beroep (termijn is verlopen op 22 juli 2022)     

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.