Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A73 Roermond-Reuver

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 22 maart 2022 met kenmerk IENW/BSK-2022/54174 heeft ingestemd met het verzoek van Rijkswaterstaat om met  toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds te wijzigen op 193 referentiepunten, gelegen langs de A73 ter hoogte van Roermond-Reuver.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 9 juni 2021 in de Staatscourant en de huis-aan-huisbladen “VIA Roermond” en “VIA Venlo” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn vier zienswijzen ingebracht. De zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Op woensdag 23 maart 2022 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in de hierboven genoemde huis-aan-huisbladen.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het Nalevingsverslag over het kalenderjaar 2014 is op de A73 tussen de Roertunnel en aansluiting Belfeld een (dreigende) overschrijding van de geluidproductieplafonds geconstateerd. Deze dreigende overschrijding wordt veroorzaakt door het gegeven dat de geluidproductieplafonds zijn vastgesteld op basis van relatief lage verkeersgegevens uit 2008, toen de Roertunnel en de Swalmentunnel in de A73 nog niet volledig waren opengesteld. Vanwege de sterke groei van het verkeer is de verwachting dat deze dreigende overschrijding op korte termijn zal uitgroeien tot een structurele overschrijding.

Voor het wegvak tussen de aansluitingen Roermond-Oost en Belfeld is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de groei van het verkeer tot 2040. Daaruit volgt dat bij de toepassing van het experimentele wegdek tweelaags ZOAB- fijn tot 2040 kan worden voldaan aan deze plafonds op een aantal wegvlakken: tussen Reuver en de aansluiting Belfeld, tussen km 30,4 en 37,2, ter hoogte van Asselt, tussen km 21,9 en 24,0 en ten oosten van Roermond, tussen km 17,5 en 20,0.

Op de overige wegvakken, van km 20,0 tot km 21,9 en van km 24,0 tot km 30,4, kan de overschrijding niet worden weggenomen met een bronmaatregel. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat er langs de genoemde twee wegvakken in totaal 50 woningen zijn waar als gevolg van de wijziging de toetswaarde met 1 dB wordt overschreden. Deze woningen, opgenomen in het besluit, komen voor onderzoek naar geluidwerende maatregelen in aanmerking.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten

Aansluiting Roermond-Swalmen
Swalmen-aansluiting Reuver
Aansluiting Reuver-kern Reuver

Inzagetermijn (termijn is op 6 mei 2022 verlopen) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Aanvraag Rijkswaterstaat (inclusief bijlagen)

Beroep (termijn is op 6 mei 2022 verlopen)     

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister