Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Zuidbroek – Veendam (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van ProRail heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 68 referentiepunten, gelegen langs het spoortraject tussen station Zuidbroek en station Veendam. Bij brief van woensdag
8 februari 2017, kenmerk IenM/BSK-2017/34987 heeft zij het besluit kenbaar gemaakt aan ProRail.

Op 13 december 2016 is een kennisgeving van het ontwerpbesluit bekendgemaakt in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad Veendammer / NDC. Een dag later is het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn over het ontwerpbesluit geen zienswijzen ingediend, het definitief besluit wordt ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op 14 februari 2017 bekendgemaakt in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad Veendammer / NDC.

Beknopte samenvatting
In het Nalevingsverslag geluidproductieplafonds spoorwegen 2013 heeft ProRail een overschrijding van de geluidproductieplafonds gerapporteerd op het betrokken traject, tussen station Zuidbroek en station Veendam. Bij de eerste vaststelling van de geluidproductieplafonds in 2012 is de waarde daarvan tussen Zuidbroek en Veendam gebaseerd op de uitgangspunten van het besluit “Vaststelling ingevolge Besluit geluidhinder van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voor het project Zuidbroek – Veendam”, van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 25 maart 2011, ten behoeve van de reactivering van het reizigersvervoer naar Veendam.

De intensiteiten in de huidige dienstregeling zijn hoger dan de in dat besluit gehanteerde prognose, die ten grondslag ligt aan het besluit en daarmee aan de geluidproductieplafonds. Dit zorgt voor een overschrijding van de geluidproductieplafonds. ProRail heeft akoestisch onderzoek uit laten voeren om de gevolgen van deze overschrijding in beeld te brengen. Hieruit volgt dat als gevolg van de wijziging van de geluidproductieplafonds de geluidbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten niet zal toenemen boven de wettelijke voorkeurswaarde van 55 dB.

Weergave ligging referentiepunten
Weergave ligging referentiepunten
rood = Te wijzigen referentiepunten

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden. Het besluit, inclusief bijlagen, aanvraag en akoestisch onderzoek kunt u ook hier downloaden:

Besluit d.d. 8 februari 2017 (inclusief bijlagen):

Ontwerpbesluit d.d. 9 december 2016 (inclusief bijlagen):

Aanvraag ProRail d.d. 13 september 2016:

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.


Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister