Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A32 Heerenveen

Ontwerpbesluit wijziging geluidproductieplafonds

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij ontwerpbesluit van 12 maart 2024 met kenmerk IenW/BSK-2024/77881 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van de gemeente Heerenveen toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs de A32 ter hoogte van aansluiting 11 (Oranje Nassaulaan).

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 13 maart 2024 in de Staatscourant gepubliceerd en in het huis-aan-huisblad “Heerenveense Courant”. Op het ontwerpbesluit is Ă©Ă©n zienswijze ingebracht.

Aanleiding

De gemeente Heerenveen, de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat Noord-Nederland willen Heerenveen beter bereikbaar maken en hebben daarvoor diverse maatregelen ontwikkeld. Een van de maatregelen is het verbeteren van de aansluiting Heerenveen-Oranjewoud (aansluiting 11).

De verbetering houdt in dat onder andere de westelijke en oostelijke op- en afritten van de A32 ter hoogte van de Oranje Nassaulaan worden gewijzigd en dat op de aansluitingen met de Oranje Nassaulaan rotondes wordt aangelegd. Om de aanleg van de oostelijke rotonde mogelijk te maken, moet het bestaande geluidscherm langs de oostelijke afrit met 20 meter worden ingekort.

De gemeente heeft laten onderzoeken of deze wijzigingen binnen de geldende geluidproductieplafonds kunnen worden uitgevoerd en of maatregelen in aanmerking komen om een eventuele overschrijding te voorkomen. Uit het onderzoek blijkt dat de wijziging leidt tot een overschrijding van de geluidproductieplafonds, maar dat deze overschrijding volledig kan worden weggenomen door het aanleggen van een stiller wegdek en de bouw van een geluidscherm. Door het treffen van deze maatregelen worden op 14 referentiepunten de geluidproductieplafonds verlaagd.

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 25 april 2024)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 14 maart 2024 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450). Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijzen (termijn is verlopen op 25 april 2024)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan een ieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister