Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A2 Ekkersweijer – Eindhoven Airport

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 13 september 2018, kenmerk IenW/BSK-2018/190783, het verzoek van Rijkswaterstaat om de geluidproductieplafonds (GPP’s), krachtens artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, op 103 referentiepunten gelegen langs de A2 tussen het knooppunt Ekkersweijer en de aansluiting Eindhoven Airport, te wijzigen heeft afgewezen. Het besluit bevat wijzigingen ten aanzien van het ontwerpbesluit.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 11 oktober 2017 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Groot Eindhoven” gepubliceerd. Binnen de daarvoor bestemde termijn zijn twee zienswijzen ingediend ten aanzien van het ontwerpbesluit. Het definitieve besluit is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbesluit. De zienswijzen worden beantwoord in de zienswijzennota die als bijlage bij het besluit is gevoegd. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op
woensdag 19 september 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Op woensdag 26 september 2018 is tevens een kennisgeving verschenen in het eerder genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding
In het nalevingsverslag over 2013 is geconstateerd dat de geluidproductieplafonds (GPP’s) langs de A2 tussen kilometer 154,8 en 155,8 worden overschreden. Uit onderzoek is gebleken dat het geluidregister in het onderzoeksgebied op meerdere punten onwenselijke verschillen bevat ten opzichte van de werkelijke situatie van de weg (ontbrekende verbindingsbogen, afwijkende maximale rijsnelheden en afwijkende ligging van rijlijnen). Deze verschillen zijn mede de oorzaak van de optredende overschrijdingen in het nalevingsverslag over 2013. Door middel van een verzoek tot wijziging van de GPP’s worden deze verschillen in het geluidregister in overeenstemming gebracht met de werkelijke situatie.

Rijkswaterstaat heeft akoestisch onderzoek uit laten voeren naar de gevolgen van deze wijziging voor nabijgelegen woningen. De toetswaarde voor dat onderzoek is de geluidsbelasting op de gevels van de woningen wanneer de geluidproductieplafonds volgens het geldende geluidregister volledig zouden worden benut. Uit het onderzoek blijkt dat de toetswaarde van de geluidsbelasting op drie locaties zou worden overschreden op in totaal negen woningen. Uit het akoestisch onderzoek blijkt ook dat er geen nieuwe (aanvullende) geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen om de overschrijdingen van de toetswaarde op deze woningen ongedaan te maken. Daarom moet Rijkswaterstaat na het onherroepelijk worden van het GPP-wijzigingsbesluit voor deze negen woningen zo nodig maatregelen treffen om te voldoen aan de binnenwaarden.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
Weergave ligging referentiepunten

Inzagetermijn Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 13 september 2018 (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 5 oktober 2017 (inclusief bijlagen)

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 16 augustus 2017 (inclusief bijlagen)

Het akoestisch onderzoek wordt nader toegelicht en inzichtelijk gemaakt in de webviewer: Webviewer A2 Ekkersweijer – Eindhoven Airport.

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt, een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen en zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt. Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister