Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A15 Suurhoffbrug

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 28 februari 2018, kenmerk IenW/BSK-2018/41071, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van RWS heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 39 referentiepunten, gelegen langs het langs de rijksweg A15 ter hoogte van de Suurhoffbrug. Het besluit bevat geen wijzigingen ten aanzien van het ontwerpbesluit.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 18 oktober 2017 in de Staatscourant en de lokale huis-aan-huisbladen “Brielsche Courant” en “Hellevoetse Post” gepubliceerd. Ik heb over het ontwerpbesluit twee zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen heb ik beantwoord in de zienswijzennota, welke ik als bijlage 4 bij dit besluit heb gevoegd. De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Voor de inhoud hiervan verwijs ik naar de zienswijzennota. Een kennisgeving van het besluit is op woensdag 7 maart 2018 in de Staatscourant gepubliceerd. Op die dag is tevens een kennisgeving verschenen in de eerder genoemde huis-aan-huisbladen.

Aanleiding
De Suurhoffbrug over het Hartelkanaal lijdt aan vermoeiingsschade, welke niet gerenoveerd kan worden. Daarom wordt er een tijdelijke brug gerealiseerd aan de oostzijde van de bestaande brug. De oostelijke rijbanen van de A15 over de Suurhoffbrug (noordelijke richting) worden na realisatie over deze tijdelijke brug geleid. Het verkeer dat in zuidelijke richting rijdt, blijft gebruik maken van de bestaande brug. Het gebruik van de nieuwe (tijdelijke) brug vervalt zodra er een nieuwe, definitieve verbinding is gerealiseerd. Op korte termijn wordt een integrale verkenning gestart om deze definitieve verbinding te onderzoeken.

Rijkswaterstaat heeft akoestisch onderzoek uit laten voeren naar het effect van deze tijdelijke brug op de geluidproductieplafonds en nabijgelegen woningen. Hieruit volgt dat enkele geluidproductieplafonds worden overschreden en enkele referentiepunten moeten worden verplaatst. Om de gevolgen van de aangevraagde wijziging van de geluidproductieplafonds voor de geluidsbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten te beperken, wordt een geluidbeperkende maatregel getroffen. Deze is omschreven in het ontwerpbesluit. Door deze maatregel zullen de geluidbelastingen op woningen niet toenemen.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
Afbeelding_Referentiepunten_vrijstellingsgebied

Inzagetermijn Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden en een zienswijzenota. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 28 februari 2018 (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 10 oktober 2017 (inclusief bijlagen)

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 15 september 2017 (inclusief bijlagen)

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt, een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen en zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt. Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister