Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Amsterdam Watergraafsmeer (spoor)

Ontwerpbesluit wijziging geluidproductieplafonds

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij ontwerpbesluit van 21 maart 2024 met kenmerk IenW/BSK-2024/77510 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van ProRail toe te wijzen de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs het spoor in Amsterdam-Watergraafsmeer. Globaal gaat het om het gebied tussen de Zeeburgerdijk en de lnsulindeweg te Amsterdam.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op dinsdag 26 maart 2024 in de Staatscourant gepubliceerd en in het huis-aan-huisblad “De Brug”. Op dit ontwerpbesluit zijn twee zienswijzen ingebracht.

Aanleiding

Op 24 augustus 2010 heeft de minister van VROM het saneringsprogramma van ProRail vastgesteld voor het spoor in Amsterdam tussen de Zeeburgerdijk en de lnsulindeweg te Amsterdam. In het saneringsprogramma waren, onder andere, 4 meter hoge geluidschermen opgenomen die ter vervanging van de bestaande 1,5 meter hoge geluidschermen aan weerszijden van het spoor zouden worden geplaatst. Tijdens de voorbereiding van de bouw is echter duidelijk geworden dat deze geluidschermen vanwege technische en verkeerskundige bezwaren niet kunnen worden geplaatst.

Het niet plaatsen van de schermen heeft tot gevolg dat de geldende geluidproductieplafonds worden overschreden en dat de sanering van het spoorgedeelte niet is afgerond. ProRail heeft laten onderzoeken in hoeverre de overschrijding kan worden weggenomen en de sanering alsnog kan worden afgerond. Daar waar mogelijk worden aanvullende geluidbeperkende maatregelen genomen zoals het aanbrengen van raildempers en het plaatsen van een geluidscherm ter hoogte van het Oosterspoorplein. Verder worden de bruggen over de Zeeburgerdijk en Linnaeusstraat stiller gemaakt. Tot slot komen alle woningen langs het spoorgedeelte waar als gevolg van de wijziging van de geluidproductieplafonds, de geluidsbelasting op de gevel toeneemt en/of de sanering nog niet is afgerond, in aanmerking voor een onderzoek naar de noodzaak tot het treffen van geluidwerende maatregelen.

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 8 mei 2024)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf woensdag 27 maart 2024 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijzen (termijn is verlopen op 8 mei 2024)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan een ieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.