Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Enschede De Eschmarke – Glanerbrug

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 14 december 2017, kenmerk IenM/BSK-2017/307470, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van ProRail heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 17 referentiepunten, gelegen langs de spoorlijn tussen de stations “Enschede De Eschmarke” en “Glanerbrug”.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 25 oktober 2017 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Huis aan Huis” in Enschede gepubliceerd en zijn de stukken ter inzage gelegd. Gedurende de daarvoor bestemde termijn is één zienswijze ingediend. Het definitief besluit is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbesluit. De zienswijze wordt beantwoord in de zienswijzenota die als bijlage bij het besluit is gevoegd. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag
27 december 2017 in de Staatscourant en het eerder genoemde lokale huis-aan-huisblad gepubliceerd.

Aanleiding
In het nalevingsverslag geluidproductieplafonds spoorwegen 2014 heeft ProRail een overschrijding van de geluidproductieplafonds gerapporteerd voor de hoofdspoorweg tussen de stations “Enschede de Eschmarke” en “Glanerbrug”. Deze is veroorzaakt doordat de snelheden in de dienstregeling lokaal hoger zijn dan de snelheden die zijn gebruikt voor de berekening van de huidige geluidproductieplafonds. De geluidproductie is hierdoor lokaal hoger dan met het geluidregister berekend wordt.

ProRail heeft onderzoek uit laten voeren naar de akoestische gevolgen van deze overschrijding voor geluidgevoelige objecten. Hieruit volgt dat er drie woningen zijn waar de geluidsbelasting toeneemt. Voor twee woningen volgt uit het akoestisch onderzoek dat een geluidbeperkende maatregel doelmatig is om de toename van geluidproductie weg te nemen. Voor de andere woning zijn geluidbeperkende maatregelen om de toename van geluidproductie weg te nemen niet doelmatig. Ten gevolge van dit akoestisch onderzoek heeft ProRail een verzoek tot wijziging van de geluidproductieplafonds ingediend.

Als gevolg van de wijziging van de geluidproductieplafonds zal de geluidbelasting op Ă©Ă©n woning met maximaal 1,0 dB toenemen.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
weergave ligging

Inzagetermijn Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden, een vermelding van de geluidbeperkende maatregel en een zienswijzenota. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 14 december 2017 (inclusief bijlagen):

Ontwerpbesluit d.d. 17 oktober 2017 (inclusief bijlagen):

Aanvraag ProRail d.d. 28 september 2017 (inclusief bijlagen)

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt, een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen en zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt. Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister