Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A50 Veghel – Volkel

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 11 oktober 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/233542 heeft ingestemd met het verzoek van Rijkswaterstaat om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs de A50 tussen de aansluitingen Veghel en Volkel.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 15 juni 2022 in de Staatscourant gepubliceerd en in dezelfde week in de huis-aan-huisbladen “Mooi Bernheze”, “Stadskrant Veghel” en Udens Weekblad”. Er zijn geen zienswijzen ingebracht op dit ontwerpbesluit.

Op woensdag 12 oktober 2022 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in de hierboven genoemde huis-aan-huisbladen.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het Nalevingsverslag Geluidproductieplafonds 2014 is op een tweetal wegvakken van de A50 tussen Veghel en Volkel een (dreigende) overschrijding van de geluidproductieplafonds geconstateerd. Deze dreigende overschrijding wordt veroorzaakt door het gegeven dat de geluidproductieplafonds zijn vastgesteld op basis van relatief lage verkeersgegevens uit 2008. Vanwege de sterke groei van het verkeer is deze dreigende overschrijding uitgegroeid tot een structurele overschrijding.

Op beide wegvakken is reeds tweelaags ZOAB aanwezig, zodat de overschrijding niet met een bronmaatregel kan worden weggenomen. Daarom is nader onderzoek uitgevoerd op woningniveau. Dit onderzoek wijst uit dat als gevolg van de overschrijding van de geluidproductieplafonds er bij 49 woningen een overschrijding van de toetswaarde plaatsvindt. Uit het onderzoek blijkt vervolgens dat door het treffen van afschermende maatregelen de overschrijding bij 11 woningen kan worden weg genomen. Bij 38 woningen is het niet doelmatig om maatregelen te treffen die de overschrijdingen ongedaan maken. De overschrijding van de toetswaarde betreft bij al deze woningen 1 dB.

Op basis van dit onderzoek heeft Rijkswaterstaat verzocht de geluidproductieplafonds langs de genoemde twee wegvakken te wijzigen.

Voor de genoemde 38 woningen zal Rijkswaterstaat na het onherroepelijk worden van dit besluit onderzoeken of de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden. Indien dit zo is, dan zal aan dan zal aan de eigenaren van deze woningen worden aangeboden om geluidwerende maatregelen aan de gevels te treffen.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 25 november 2022) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 13 oktober 2022 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 25 november 2022)   

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister