Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N31/A7 Knooppunt Drachten

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 27 september 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/216866 heeft ingestemd met het verzoek van Rijkswaterstaat om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs de N31 en A7 ter hoogte van het Knooppunt Drachten.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 4 mei 2022 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Drachtster Courant” gepubliceerd. Op dit ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Op woensdag 28 september 2022 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in het hierboven genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het nalevingsverslag over het jaar 2019 is geconstateerd dat de geluidproductieplafonds ter hoogte van het Knooppunt Drachten (dreigen te) worden overschreden. Deze (dreigende) overschrijding wordt veroorzaakt door dat de hoeveelheid verkeer de laatste jaren is toegenomen.

Rijkswaterstaat heeft daarom laten onderzoeken of er geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen om de (dreigende) overschrijdingen van de geluidproductieplafonds ongedaan te maken dan wel te voorkomen. Daarbij is uitgegaan van de toekomstige situatie in het jaar 2040.

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de groei van het verkeer tot 2040 zorgt voor overschrijdingen van de wettelijke toetswaarde bij drie woningen aan de zuid-oostzijde van het knooppunt Drachten. Vanwege de lage woningdichtheid en het feit dat er al bestaande geluidbeperkende maatregelen aanwezig zijn in de vorm van afschermende voorzieningen, is het niet doelmatig om aanvullende geluidbeperkende maatregelen te treffen om de overschrijdingen weg te nemen. Voor de drie genoemde woningen zal Rijkswaterstaat na het onherroepelijk worden van dit besluit onderzoeken of de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden. Indien dit zo is, dan zal aan dan zal aan de eigenaren van deze woningen worden aangeboden om geluidwerende maatregelen aan de gevels te treffen.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 11 november 2022) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
29 september 2022 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 11 november 2022)  

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister