Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N50 Kampen Ens

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 16 november 2021 met kenmerk IenW/BSK-2021/296291 met toepassing van artikel 11.28, eerste lid van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 214 referentiepunten, gelegen langs de weg N50 tussen Kampen en Ens.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag
31 maart 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “De Noordoostpolder” gepubliceerd en op dinsdag 30 maart in “Weekblad De Brug”. Over het ontwerpbesluit heb ik binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken Ă©Ă©n zienswijze ontvangen. De zienswijze leidt niet tot een aanpassing, zodat dit besluit gelijkluidend is aan het ontwerpbesluit.

Op woensdag 17 november 2021 is het definitieve besluit bekendgemaakt in de Staatscourant en in diezelfde week in de hiervoor genoemde huis-aan-huisbladen.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het nalevingsverslag over het jaar 2017 is geconstateerd dat de geluidproductieplafonds langs de N50 tussen Kampen en Ens (bijna) worden overschreden. Het is bovendien de verwachting dat de verkeersintensiteit de komende jaren verder zal toenemen en dat daarmee langs het gehele traject de geluidproductieplafonds permanent zullen worden overschreden.

Rijkswaterstaat heeft laten onderzoeken of er geluidbeperkende maatregelen kunnen worde getroffen om de geluidproductieplafonds weer na te kunnen leven. Op de weg ligt deels reeds ZOAB en deels tweelaags ZOAB (tussen Ens en Ramspol). Het is niet doelmatig aanvullende maatregelen te treffen.

Uit onderzoek op woningniveau blijkt dat voor zes woningen binnen het onderzoeksgebied de toetswaarde voor de toekomstige geluidsbelasting zal worden overschreden wanneer geen maatregelen worden getroffen. Vijf woningen komen in aanmerking voor een onderzoek naar de noodzaak voor het treffen van geluidwerende maatregelen. De zesde woning is aan de woonbestemming onttrokken.

Ligging wegvak Kampen-Ens

Inzagetermijn (termijn is 31 december 2021 verlopen)  

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Beroep (termijn is 31 december 2021 verlopen)

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister