Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A31 – Marsum

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 29 maart 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/59544 heeft ingestemd met het verzoek van Rijkswaterstaat om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs de A31 ter hoogte van de aansluiting Marsum.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 15 december 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Huis aan Huis Leeuwarden” gepubliceerd. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Op woensdag 30 maart 2022 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in het hierboven genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het nalevingsverslag over het jaar 2015 is geconstateerd dat de geluidproductieplafonds langs de N31 ter hoogte van de aansluiting Marsum dreigen te worden overschreden. Deze dreigende overschrijding wordt veroorzaakt door het gegeven dat de geluidproductieplafonds zijn vastgesteld op basis van het project N31 Haak om Leeuwarden, met verkeersgegevens voor het jaar 2025. Vanwege de groei van het verkeer is deze dreigende overschrijding inmiddels uitgegroeid tot een structurele overschrijding.

Rijkswaterstaat heeft daarom laten onderzoeken of er geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen om de overschrijdingen van de geluidproductieplafonds ongedaan te maken dan wel te voorkomen. Uit dit onderzoek blijkt dat met de aanleg van een stiller wegdek bestaande uit tweelaags ZOAB op de noordelijke rijbaan de overschrijding grotendeels kan worden weg genomen. Op woningniveau zijn er na aanleg van het wegdek geen overschrijdingen meer van de toetswaarde, zodat geen aanvullende maatregelen nodig zijn.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 13 mei 2022) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 31 maart 2021 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Beroep (termijn is verlopen op 13 mei 2022)  

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister