Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N36 Witte Paal (Hardenberg)

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 26 referentiepunten langs de N36, ter hoogte van de rotonde Witte Paal. Bij brief van 15 augustus 2016, kenmerk IenM/BSK-2016/166934 heeft zij het besluit kenbaar gemaakt aan Rijkswaterstaat.

Een bekendmaking van het ontwerpbesluit is op 14 juni 2016 gepubliceerd in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad Dedemvaartse Courant. Tevens is op die dag het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Over het ontwerpbesluit heb ik binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken geen zienswijzen ontvangen. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op 6 september 2016 gepubliceerd in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad Dedemvaartse Courant.

Aanleiding
Het is de taak van Rijkswaterstaat om zorg te dragen voor de naleving van de geluidproductieplafonds op de referentiepunten, die gelegen zijn langs alle rijkswegen. In de nalevingsverslagen geluidproductieplafonds rijkswegen over de jaren 2013 en 2014 is geconstateerd dat ter hoogte van de N36 bij de rotonde Witte Paal sprake is van overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Deze overschrijding vindt deels ten noorden van de rotonde en deels ten zuiden van de rotonde plaats.

Omdat deze overschrijding plaatsvindt, heeft Rijkswaterstaat een akoestisch onderzoek laten uitvoeren naar maatregelen om deze overschrijdingen te voorkomen. Het doel van het akoestisch onderzoek was de effecten van geluid van de N36 op zijn omgeving vast te stellen.

Situatieschets:
Weergave ligging referentiepunten:
weergave ligging

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 487 450). Het besluit, inclusief bijlagen, aanvraag en akoestisch onderzoek, worden gepubliceerd op de website van het Bureau Sanering Verkeerslawaai, www.bureausaneringverkeerslawaai.nl.

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde en nieuw vastgestelde plafondwaarden. Alle stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 15 augustus 2016

Ontwerpbesluit d.d. 13 juni 2016

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 1 april 2016, inclusief bijlagen:

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister