Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A2/A15 Knooppunt Deil

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij ontwerpbesluit van 4 oktober 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/227268 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs de A2 en A15 rondom het knooppunt Deil. Het knooppunt is gelegen in de gemeente West Betuwe.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op dinsdag 4 oktober 2022 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Kontakt West Betuwe” gepubliceerd.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het nalevingsverslag over het jaar 2020 is gebleken dat er langs de A2 en A15 ter hoogte van het Knooppunt Deil sprake is van een dreigende overschrijdingen van het geluidproductieplafond. Aan de hand van recente verkeersprognoses is gebleken dat er in 2022 of 2023 op een aantal referentiepunten overschrijdingen kunnen optreden.

Rijkswaterstaat heeft daarom laten onderzoeken of er geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen om de dreigende overschrijdingen van de geluidproductieplafonds in de toekomst ongedaan te maken.

Het blijkt dat het niet doelmatig is om naast de al aanwezige geluidbeperkende maatregelen extra maatregelen te nemen, waarmee de overschrijdingen geheel of gedeeltelijk kunnen worden weggenomen. Op basis van deze uitkomst heeft Rijkswaterstaat verzocht de geluid­productieplafonds langs de genoemde twee wegvakken te wijzigen.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 16 november 2022) 

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf woensdag 5 oktober 2022 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het ontwerpbesluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Zienswijze (termijn is verlopen op 16 november 2022)   

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 â€“ 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister