Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Leeuwarden – Mantgum (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van ProRail heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 184 referentiepunten, gelegen langs de hoofdspoorweg Harlingen Haven / Stavoren > Leeuwarden – Groningen – Nieuweschans – Duitse grens, tussen de stations Leeuwarden en Mantgum. Bij brief van
2 september 2016 met kenmerk IenM/BSK 2016/181850 heeft zij het besluit kenbaar gemaakt aan ProRail.

Een bekendmaking van een ontwerpbesluit is op 8 juni 2016 gepubliceerd in de Staatscourant en lokale huis-aan-huisbladen. Tevens is op die dag het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Over het ontwerpbesluit heb ik binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken geen zienswijzen ontvangen. Het besluit wordt derhalve ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op
7 september 2016 gepubliceerd in de Staatscourant en de lokale huis-aan-huisbladen Franeker Courant, Bolswards Nieuwsblad/Sneeker Nieuwsblad en het Huis aan Huis (Leeuwarden).

Aanleiding
In 2010 is in het kader van het project Quick Scan Regionale Lijnen een snelheidsverhoging van 100 km/h naar 130 km/h doorgevoerd op de lijn Leeuwarden – Mantgum. Deze aangepaste baanvaksnelheid is echter niet meegenomen in de vaststelling van de geluidproductieplafonds op 1 juli 2012, waardoor er een overschrijding van de geluidproductieplafonds optreedt vanwege de hogere snelheid, welke in het nalevingsverslag geluidproductieplafonds spoorwegen 2013 is geconstateerd.

Met het voorgenomen besluit worden de geluidproductieplafonds gewijzigd om deze omissie te herstellen en de snelheidsverhoging alsnog in het geluidregister op te nemen, zodat de huidige dienstregeling binnen de geluidproductieplafonds past. Hiertoe heeft ProRail akoestisch onderzoek uit laten voeren.

Weergave ligging referentiepunten
Hier kunt u een PDF-bestand downloaden met een kaart waarop de ligging van de referentiepunten (indicatief) is weergegeven.

Leeuwarden - Mantgum > Weergave ligging referentiepunten

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden. Het besluit, inclusief bijlagen, aanvraag en akoestisch onderzoek kunt u ook hier downloaden:

Besluit d.d. 2 september 2016 (inclusief bijlagen):

Ontwerpbesluit d.d. 2 juni 2016 (inclusief bijlagen):

Aanvraag ProRail d.d. 4 februari 2016:

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister