Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N48 Ommen

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 13 referentiepunten, gelegen langs de N48, ter hoogte van de rotonde N36 te Ommen. Bij brief van
26 april 2017 met kenmerk IenM/BSK-2017/108254 is het besluit kenbaar gemaakt aan Rijkswaterstaat.

Op woensdag 15 februari 2017 is een bekendmaking van het ontwerpbesluit gepubliceerd in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad Ommer Nieuws. Een dag later is het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegd. Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn over het ontwerpbesluit geen zienswijzen ingediend, het definitief besluit wordt daarom ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Een kennisgeving van het besluit is op woensdag 3 mei 2017 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad Ommer Nieuws gepubliceerd.

Aanleiding
In het Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2014 is de rijksweg N48 tussen de N377 bij Balkbrug en de N36 bij Ommen opgenomen als knelpuntlocatie. De verwachting is dat de geluidproductieplafonds in de komende 10 jaar overschreden zullen worden wanneer geen maatregelen worden getroffen. Daarom heeft Rijkswaterstaat laten onderzoeken of er doelmatige maatregelen getroffen kunnen worden die deze dreigende overschrijdingen wegnemen of zoveel mogelijk beperken.

Uit dit onderzoek is gebleken dat op het grootste gedeelte van het onderzochte traject (tussen km. 97,66 en km. 103,42) een stil wegdek dunne deklaag B kan worden aangelegd. Op het gedeelte van de N48 ter hoogte van de rotonde bij de N36 is het echter technisch niet mogelijk om een stil wegdek aan te leggen, waardoor de dreigende overschrijding van de geluidproductieplafonds daar niet wordt weggenomen. Rijkswaterstaat heeft bij de referentiepunten waar dit het geval is akoestisch onderzoek uit laten voeren, waarbij nader onderzocht is of deze dreigende overschrijdingen met andere (afschermende) geluidbeperkende maatregelen weggenomen kunnen worden. Gebleken is dat deze niet doelmatig of technisch mogelijk zijn. Als gevolg van de wijziging van de geluidproductieplafonds zullen de geluidbelastingen derhalve op 2 woningen met maximaal 1 dB toenemen bij volledig benut geluidproductieplafond.

Situatieschets:

Download indicatieve weergave ligging referentiepunten

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde en nieuw vastgestelde plafondwaarden. Alle stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 26 april 2017

Ontwerpbesluit d.d. 9 februari 2017

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 25 oktober 2016, inclusief bijlagen:

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister