Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A67 Belgische grens-Hapert

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 21 september 2021 met kenmerk IenW/BSK-2021/249305 met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de  geluid-productieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs de A67 tussen de Belgische grens en de aansluiting Hapert. Dit gedeelte van de A67 ligt in de gemeente Bladel.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 9 juni 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Kempenaer” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Een kennisgeving van het definitieve besluit is op vrijdag 24 september 2021 gepubliceerd in de Staatscourant en in het huis-aan-huisblad “PC55”.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het nalevingsverslag over het jaar 2016 is geconstateerd dat de geluidproductieplafonds langs de A67 tussen de Belgische grens en de aansluiting Eersel (dreigen te) worden overschreden. Uit onderzoek blijkt dat indien geen geluidbeperkende maatregelen worden getroffen, deze overschrijdingslocatie zich in de toekomst verder zal uitbreiden.

Rijkswaterstaat heeft daarom laten onderzoeken of er geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen om de overschrijdingen van de geluidproductieplafonds te voorkomen. Voor het traject tussen de aansluitingen Hapert en Eersel blijkt dat met de aanleg van tweelaags ZOAB als wegdek de overschrijding kan worden weggenomen en voor langere tijd weer aan de geluidproductieplafonds kan worden voldaan.

Langs het traject tussen de Belgische grens en de aansluiting Hapert zijn onvoldoende geluidsgevoelige objecten gelegen om een bronmaatregel op het hele traject doelmatig te doen zijn. Omdat bij één woning in de toekomstige situatie een overschrijding plaatsvindt van de toetswaarde, is voor deze woning onderzoek gedaan naar de doelmatigheid van het treffen van geluidbeperkende maatregelen. Uit dit nader onderzoek op woningniveau blijkt dat het ook niet doelmatig is om maatregelen te treffen die de overschrijding van de toetswaarde op deze woning ongedaan maken.

Op basis van deze onderzoeken heeft Rijkswaterstaat verzocht om de geluidproductieplafonds langs dit weggedeelte te wijzigen.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 9 november 2021) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen.

De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden.

Aanvraag Rijkswaterstaat (inclusief bijlagen)

Beroep (termijn is verlopen op 9 november 2021) 

Binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister