Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A27, aansluiting Oosterhout

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout (verder: de gemeente Oosterhout) heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 9 referentiepunten, gelegen langs het de toe- en afrit A27, ter hoogte van de oostelijke afrit Oosterhout – Dongen. Bij brief van 3 november 2016, kenmerk IenM/BSK 2016/242462 heeft zij het besluit aan de gemeente Oosterhout verzonden.

Op woensdag 10 augustus 2016 is een kennisgeving van het ontwerpbesluit gepubliceerd in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huis blad “Het Kanton” en een dag later is het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn over het ontwerpbesluit geen zienswijzen ingediend, het definitief besluit wordt derhalve ongewijzigd vastgesteld. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op 9 november 2016 gepubliceerd in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huis blad “Het Kanton”.

Aanleiding
De gemeente Oosterhout is van plan de aansluiting A27-N629 te wijzigen. Het plan bestaat onder meer uit de aanleg van een ongelijkvloerse kruising aan de oostzijde van de A27. Het verkeer van de N629 wordt met behulp van toe- en afritten door één grote rotonde op de A27 aangesloten. In het kader van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer heeft de gemeente Oosterhout een akoestisch onderzoek uit laten voeren naar de akoestische gevolgen van deze plannen.

Uit dit onderzoek is gebleken dat op 9 referentiepunten het geluidproductieplafond wordt overschreden en dient te worden gewijzigd. Vanwege de gewijzigde ligging van de aansluiting zullen tevens 5 referentiepunten worden verplaatst. Tevens is gebleken dat geluidbeperkende maatregelen getroffen hoeven te worden, omdat op geen enkele nabijgelegen woning de voorkeurswaarde overschreden wordt.

Situatieschets:
Weergave huidige ligging referentiepunten:
Weergave huidige ligging

Ligging te verplaatsen referentiepunten:
Weergave nieuwe ligging

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het ontwerpbesluit ter wijziging van de geluidproductieplafonds en de bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na bekendmaking in de Staatscourant zes weken ter inzage op de volgende locaties:

  • het gemeentehuis van de gemeente Oosterhout, Slotjesveld 1 te Oosterhout (Openingstijden: maandag t/m donderdag: 09.00 tot 17.00 uur, donderdagavond: 17.00 tot 20.00 uur, vrijdag: 09.00 tot 12.00 uur);
  • Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 487 450).

Stukken
Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde en nieuw vastgestelde plafondwaarden. Alle stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 3 november 2016

Ontwerpbesluit d.d. 1 augustus 2016

Aanvraag gemeente Oosterhout d.d. 27 juni 2016, inclusief bijlagen:

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister