Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A4 Markiezaat-Belgische grens

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 24 januari 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/17906 heeft ingestemd het verzoek van Rijkswaterstaat om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs de A4 en A58 rondom het Knooppunt Markiezaat en langs de A4 tussen het knooppunt en de Belgische grens. Deze wegvakken liggen in de gemeenten Reimerswaal en Woensdrecht.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 19 oktober 2022 in de Staatscourant gepubliceerd en in de huis-aan-huisbladen “Reimerwaalse en Kapelse Bode” en de “Woensdrechtse Bode”. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Op donderdag 26 januari 2023 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en op woensdag 25 januari 2023 in de hierboven genoemde huis-aan-huisbladen.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het nalevingsverslag over 2017 is geconstateerd dat de geluidproductieplafonds langs de A4 rondom en ten zuiden van het Knooppunt Markiezaat dreigen te worden overschreden. Ook langs de A58 ten westen van het knooppunt doen zich enkele overschrijdingen voor als gevolg van uitstralingseffecten van de A4. Rijkswaterstaat heeft daarom laten onderzoeken of er geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen om de (dreigende) overschrijdingen van de geluidproductieplafonds in de toekomst ongedaan te maken.

Het blijkt dat er geen maatregelen doelmatig zijn die de overschrijdingen ongedaan kunnen maken.

Uit nader onderzoek op woningniveau blijkt dat als gevolg van de overschrijding van de geluidproductieplafonds er bij 20 woningen een overschrijding is van de wettelijke toetswaarde van de geluidsbelasting. Door de aanleg van een stil wegdek wordt de overschrijding van de toetswaarde bij 4 woningen ongedaan gemaakt. Bij 16 woningen blijft er een overschrijding van de toetswaarde. Het treffen van een maatregel is bij deze woningen niet doelmatig. Deze woningen komen in aanmerking voor een onderzoek naar de noodzaak tot het treffen van geluidwerende maatregelen aan de woning.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 11 maart 2023) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf vrijdag
27 januari 2023 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 11 maart 2023) 

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister