Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A6 Almere-Weerwater

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 27 september 2021 met kenmerk IenW/BSK-2021/257841 met toepassing van artikel 11.28, vierde lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van de gemeente Almere heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te verlagen op referentiepunten gelegen langs de A6 ter hoogte van Almere-Weerwater.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 23 juni 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Almere Deze Week” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Op woensdag 29 september 2021 is het definitieve besluit bekendgemaakt in de Staatscourant en het hiervoor genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

De geluidproductieplafonds langs de A6 Almere-Weerwater zijn gebaseerd op het TracĂ©besluit Schiphol – Amsterdam – Almere uit 2011. Op verzoek van de gemeente Almere is in 2019 bij oplevering van de verbrede A6 het enkellaagse ZOAB uit dit tracĂ©besluit vervangen door het stillere tweelaags ZOAB. Dat was om invulling te geven aan een gemeentelijk ambitie ten aanzien van een beter leefklimaat. De gemeente heeft mij nu verzocht om het aangebrachte tweelaags ZOAB in het geluidregister te verwerken. Het verzoek leidt tot een verlaging van de nu geldende geluidproductieplafonds. Met dit besluit wordt ingestemd met het verzoek van de gemeente Almere en worden de nu geldende geluidproductieplafonds verlaagd.

Inzagetermijn (termijn is op 12 november 2021 verlopen) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Aanvraag gemeente Almere (inclusief bijlagen)

Beroep (termijn is op 12 november 2021 verlopen)

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister