Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A28 – Harderwijk

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 10 mei 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/58591, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs A28 ter hoogte van Harderwijk.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 7 juli 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Harderwijker Courant” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn 5 zienswijzen ingebracht. Het definitieve besluit bevat enkele wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Op woensdag 11 mei 2022 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in het hierboven genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

Een aantal van de geluidschermen langs de A28 binnen de gemeente Harderwijk is aan het einde van de levensduur en moet worden vervangen. De schermen kunnen vanwege gewijzigde veiligheidseisen echter niet op dezelfde plaats worden teruggezet. Verwijdering van de schermen zou er toe leiden dat de geluidproductieplafonds worden overschreden. Er is daarom onderzocht welke maatregelen getroffen moeten worden als vervanging van de te verwijderen geluidschermen.

Uit het onderzoek blijkt dat het doelmatig is om maatregelen te treffen die bestaan uit het aanleggen van tweelaags ZOAB en het plaatsen van geluidschermen. In aanvulling op deze maatregelen wil de gemeente Harderwijk extra maatregelen treffen om het woon- en leefklimaat in Harderwijk verder te verbeteren.

Het totaal aan maatregelen leidt tot een verlaging van de geluidproductieplafonds. Gekoppeld aan de verlaging van de geluidproductieplafonds wordt de sanering voor het betreffende wegvak vastgesteld.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 24 juni 2022) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 12 mei 2022 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden.

Besluit van 10 mei 2022

Aanvraag Rijkswaterstaat (inclusief bijlagen)

Bijlagen behorende bij het akoestisch onderzoek

Ontwerpbesluit d.d. 1 juli 2021 (inclusief bijlagen)

Beroep (termijn is verlopen op 24 juni 2022)  

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister