Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A37 N854 – knooppunt Holsloot

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 7 november 2018, kenmerk IenW/BSK-2018/232421, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 61 referentiepunten, gelegen langs de A37 tussen de aansluiting met de N854 en het knooppunt Holsloot. Het besluit bevat geen wijzigingen ten aanzien van het ontwerpbesluit.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op dinsdag 21 augustus 2018 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Coevorder Huis aan Huis” gepubliceerd. Binnen de daarvoor bestemde termijn zijn geen zienswijzen ingediend ten aanzien van het ontwerpbesluit. Het definitieve besluit is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbesluit. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op dinsdag 13 november 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Op die dag is tevens een kennisgeving verschenen in het eerder genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting
De aanleiding van deze wijziging is het volgende. Uit het Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2016 volgt dat er bij de A37 vanaf de aansluiting met de N854 tot het knooppunt Holsloot sprake is van dreigende overschrijdingen van de geldende geluidproductieplafonds. De geldende geluidproductieplafonds zijn gebaseerd op de gemiddelde geluidproductie in 2008, met een werkruimte van 1,5 dB. De dreigende plafondoverschrijding komt vooral doordat de hoeveelheid verkeer op de rijksweg A37 na de ombouw van de A37 tussen het knooppunt Holsloot en de Duitse grens (van enkelbaans autoweg tot autosnelweg), fors is toegenomen.

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat maatregelen om de gevolgen van de aangevraagde wijziging van de geluidproductieplafonds voor de geluidsbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten te beperken niet doelmatig zijn.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
Referentiepunten westelijk deel projectgebied
Referentiepunten westelijk deel projectgebied

 

 

Referentiepunten oostelijk deel projectgebied
Referentiepunten oostelijk deel projectgebied

Inzagetermijn Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden (en de maatregelen). De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden.

Besluit d.d. 7 november 2018 (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 16 augustus 2018 (inclusief bijlagen)

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 15 mei 2018 (inclusief bijlagen)

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt, een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen en zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt. Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.


Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister