Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Zevenaar – Wehl (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 14 juni 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/130049 heeft ingestemd met het verzoek van ProRail om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs het spoortraject Zevenaar-Wehl.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 10 november 2021 in de Staatscourant en de huis-aan-huisbladen “Doetinchems Vizier”, “Montferland Journaal” en “Zevenaar Post” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit is Ă©Ă©n zienswijze ingebracht. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Op woensdag 15 juni 2022 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in dezelfde week in de hierboven genoemde huis-aan-huisbladen.

Aanleiding en beknopte samenvatting

Om de capaciteitsknelpunten op het spoor tussen Zevenaar en Winterswijk aan te pakken, is op het spoorgedeelte tussen Zevenaar en Didam het spoor verdubbeld. Daarnaast is tussen Zevenaar en Wehl de maximale snelheid van het treinverkeer verhoogd van 100 naar 120 km/u (Zevenaar-Didam) en van 100 naar 130 km/u (Didam-Wehl).

ProRail heeft laten onderzoeken of deze wijzigingen leiden tot een overschrijding van de geldende geluidproductieplafonds, en zo ja, of maatregelen in aanmerking komen om deze overschrijdingen te voorkomen.

Bij alle woningen waar als gevolg van de wijzigingen sprake is van een dergelijke overschrijding boven de streefwaarde, komen bronmaatregelen in aanmerking om de overschrijding te voorkomen. De geluidproductieplafonds worden alleen daar verhoogd, waar geen woningen aanwezig zijn of waar de wijzigingen niet leiden tot een overschrijding van de streefwaarde op de aanwezige woningen.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 29 juli 2022) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
16 juni 2022 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden.

Beroep (termijn is verlopen op 29 juli 2022)  

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.