Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Zevenaar – Wehl (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij ontwerpbesluit van 9 november 2021 met kenmerk
IenW/BSK-2021/291792 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van ProRail toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs het spoortraject Zevenaar-Wehl.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 10 november 2021 in de Staatscourant en de huis-aan-huisbladen “Doetinchems Vizier”, “Montferland Journaal” en “Zevenaar Post” gepubliceerd.

Aanleiding en beknopte samenvatting

Om de capaciteitsknelpunten op het spoor tussen Zevenaar en Winterswijk aan te pakken, is op het spoorgedeelte tussen Zevenaar en Didam het spoor verdubbeld. Daarnaast is tussen Zevenaar en Wehl de maximale snelheid van het treinverkeer verhoogd van 100 naar 120 km/u (Zevenaar-Didam) en van 100 naar 130 km/u (Didam-Wehl).

ProRail heeft laten onderzoeken of deze wijzigingen leiden tot een overschrijding van de geldende geluidproductieplafonds, en zo ja, of maatregelen in aanmerking komen om deze overschrijdingen te voorkomen.

Bij alle woningen waar als gevolg van de wijzigingen sprake is van een dergelijke overschrijding boven de streefwaarde, komen bronmaatregelen in aanmerking om de overschrijding te voorkomen. De geluidproductieplafonds worden alleen daar verhoogd, waar geen woningen aanwezig zijn of waar de wijzigingen niet leiden tot een overschrijding van de streefwaarde op de aanwezige woningen.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 23 december 2021) 

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
11 november 2021 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Zienswijze (termijn is verlopen op 23 december 2021)  

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 â€“ 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidsregister