Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Besluit van 4 juli 2023 HSL Zuid

Alphen aan den Rijn, Breda, Dordrecht, Drimmelen, Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Lansingerland, Leiderdorp, Moerdijk, Rotterdam, Zoetermeer en Zundert.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 4 juli 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/155176 met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds heeft gewijzigd op referentiepunten langs het spoortraject van de HSL-Zuid. De te wijzigen geluidproductieplafonds liggen in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Breda, Dordrecht, Drimmelen, Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Lansingerland, Leiderdorp, Moerdijk, Rotterdam, Zoetermeer en Zundert.

Het besluit is op donderdag 13 juli 2023 bekendgemaakt in de Staatscourant. Tevens is diezelfde week het besluit in huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten gepubliceerd.

Aanleiding van het besluit

De aanleiding van deze wijziging van de geluidproductieplafonds is de brief van de staatssecretaris van 1 oktober 2015 aan de Tweede Kamer over geluidmaatregelen op de HSL waarin is aangegeven dat de brongegeven van de HSL in het geluidregister zullen worden aangepast. De brongegevens zijn medebepalend voor de hoogte van de geluidproductieplafonds. Voor een deel van het HSL-Zuid traject is dat gebeurd met het besluit van 20 december 2018. Met onderhavig besluit gebeurt dat voor het overige deel van het HSL-Zuid traject. Daarnaast worden met dit besluit enige fouten in het geluidregister hersteld.

Beknopte samenvatting van het besluit

In dit besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds wordt de bovenbouw voor het aangegeven traject van de HSL-Zuid veranderd van ballastspoor naar Rheda-spoor en de railruwheid wordt geoptimaliseerd voor snelheden boven 200 km/u. De hogere geluidproductie die daarvan het gevolg is, wordt beperkt door het treffen van maatregelen zoals het aanbrengen van raildempers, het plaatsen van geluidschermen en het absorberend maken van aanwezige geluidschermen.

Naast het aanpassen van de brongegevens zijn tevens een aantal onjuistheden in het geluidregister gecorrigeerd. Dit betreft de modellering van de verdiepte ligging van het spoor op een zestal locaties en het de  modellering van een tweetal geluidschermen.

Met dit besluit worden 1.049 geluidproductieplafonds gewijzigd. Ongeveer 76% daarvan neemt toe met minder dan 2 dB en voor circa 3% is de toename 2 dB of meer, tot maximaal 5,5 dB. Circa 21% van de gewijzigde geluidproductieplafonds wordt lager. De maximale afname bedraagt 14,3 dB.

Door de wijziging van de brongegevens en de geluidproductieplafonds kunnen gemeenten nu op de juiste wijze de geluidsbelasting op woningen berekenen bij nieuwbouwprojecten.

Inzage (termijn is verlopen op 26 augustus 2023) 

Het besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds en het daaraan ten grondslag liggende akoestische onderzoek ligt ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai, Steinhagenseweg 2d, 3446 GP, te Woerden.

Het besluit, inclusief het akoestische onderzoek, kunt u ook hier downloaden:

Bezwaar (termijn is verlopen op 26 augustus 2023) 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en moet worden gestuurd naar Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Unit Paralegals, Postbus 20906, 2500 EX  Den Haag.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt in de Staatscourant. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden van het bezwaar (motivering).

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.