Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A27 HOV ‘t Gooi

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 17 november 2017, kenmerk IenM/BSK-2017/280080, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 12 referentiepunten, gelegen langs de A27, tussen km 96,225 en km 97,035, ter hoogte van Hilversum in de gemeenten Laren en Baarn.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op donderdag
28 september 2017 in de Staatscourant en de lokale huis-aan-huisbladen “Laarder Courant de Bel” (in de gemeente Laren) en het “Baarns Weekblad” (in de gemeente Baarn) gepubliceerd. Binnen de daarvoor bestemde termijn zijn geen zienswijzen ingediend over het ontwerpbesluit. Het besluit bevat geen wijzigingen ten aanzien van het ontwerpbesluit. Een kennisgeving van het besluit is op donderdag 23 november 2017 in de Staatscourant en de eerder genoemde lokale huis-aan-huisbladen gepubliceerd.

Aanleiding
De provincie Noord-Holland heeft een provinciaal inpassingsplan voor de realisatie van een HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) tussen Hilversum en Huizen opgesteld. Onderdeel van dit provinciaal inpassingsplan is een akoestisch onderzoek naar de gevolgen van de ingebruikname van de HOV op gemeentelijke en provinciale wegen. Tevens wordt met dit provinciaal inpassingsplan een nieuwe aansluiting voor de HOV op de rijksweg A27 geregeld ter hoogte van Hilversum. Voor deze nieuwe aansluiting is het nodig om een geprojecteerd geluidsscherm, dat in het geluidregister is opgenomen, uit het Tracébesluit A27/A1 te verplaatsen.

Door het verplaatsen van het geluidscherm, wijzigen ook de geluidregistergegevens van het scherm in het geluidregister. Daarom heeft Rijkswaterstaat een verzoek ingediend om de geluidproductieplafonds te wijzigen, met het effect van de verplaatsing van het geluidscherm. Aan dit verzoek ligt een akoestisch onderzoek ten grondslag. Uit dit onderzoek volgt dat ten gevolge van de verplaatsing van het geluidscherm de geluidbelastingen op achtergelegen woningen en andere geluidsgevoelige objecten niet toenemen.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
weergave ligging referentiepunten

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. Alle op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 17 november 2017 (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 21 september 2017 (inclusief bijlagen)

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 6 juli 2017 (inclusief bijlagen)

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister