Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Heerlen-Landgraaf (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 22 december 2020, met kenmerk 2020/249911, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, met het verzoek van ProRail heeft ingestemd om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 120 referentiepunten, gelegen langs het traject Heerlen-Landgraaf-Herzogenrath.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op 21 oktober 2020 in de Staatscourant gepubliceerd en in de huis-aan-huisbladen “Via Parkstad Kerkrade-Landgraaf” en “Via Parkstad Heerlen-Brunssum”. Op het besluit is één zienswijze binnengekomen, welke niet heeft geleid tot wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Aanleiding en beknopte samenvatting

Ten gevolge van het project Heerlen-Landgraaf wordt het geluidproductieplafond overschreden op vier locaties. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een spoorverdubbeling, een intensiteitsverhoging en snelheidsverhoging tussen Heerlen en Landgraaf. Om deze overschrijding op te heffen heeft ProRail een wijzigingsverzoek ingediend.

Het gaat hierbij voornamelijk om het emplacement van Heerlen vanaf de perronsporen, circa km 18.05, tot aan de beheersgrens nabij de Duitse grens, km 27,3. De delen vanwaar dit van invloed is op referentiepunten betreft het traject Heerlen – Landgraaf – Herzogenrath van km 18,270 te Heerlen tot km 52,700 richting Kerkrade en km 22,700 richting Herzogenrath en ter hoogte van Kerkrade van km 25,800 tot km 26,200.

Niet alleen nabij de punten waar een overschrijding is berekend wordt een wijziging aangevraagd. Ook voor de tussenliggende referentiepunten met een verlaging wordt een wijziging aangevraagd.

Weergave ligging referentiepunten

Inzagetermijn (termijn is 4 maart 2021 verlopen)

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de eerste werkdag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Definitief besluit d.d. 22 december 2020

Aanvraag ProRail d.d. 9 april 2020 (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 15 oktober 2020 (inclusief bijlagen)

Beroep (termijn is 4 maart 2021 verlopen)

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.
Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.