Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A76 Kerensheide – Geleen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 17 november 2017, kenmerk IenM/BSK-2017/280102, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 35 referentiepunten, gelegen langs het wegvak van de A76 tussen het knooppunt Kerensheide en de aansluiting Geleen.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op donderdag
21 september 2017 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “VIA Geleen” in de gemeente Sittard-Geleen gepubliceerd. Er zijn binnen de daarvoor bestemde termijn geen zienswijzen ingediend over het ontwerpbesluit. Het besluit bevat geen wijzigingen ten aanzien van het ontwerpbesluit. Een kennisgeving van het besluit is op donderdag
23 november 2017 in de Staatscourant en de eerder genoemde lokale huis-aan-huisbladen gepubliceerd.

Aanleiding
In het nalevingsverslag over 2013 is geconstateerd dat de geluidproductieplafonds op referentiepunten langs de A76 tussen kilometer 3,2 en 3,5 worden overschreden. Uit nader onderzoek is gebleken dat naar verwachting de overschrijding in 2030 zich als gevolg van toenemende verkeersintensiteiten zal hebben uitgebreid over het gehele traject tussen knooppunt Kerensheide en de aansluiting Geleen. Een wijziging van de geluidproductieplafonds ligt daarom voor de hand.

Om de gevolgen van de aangevraagde wijziging van de geluidproductieplafonds voor de geluidsbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten te beperken, wordt een doelmatige maatregel getroffen. Deze is omschreven in het ontwerpbesluit.

Als gevolg van de wijziging van de geluidproductieplafonds zullen de geluidbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten niet toenemen.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
Referentiepunten

Terinzagetermijn Termijn verstreken
Hetbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 17 november 2017 (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 18 september 2017 (inclusief bijlagen)

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 10 mei 2017 (inclusief bijlagen)

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister